مکانیک هوافضا, دوره (9), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (1-16)

عنوان : ( تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی )

نویسندگان: محمد باقر نظری , محمود شریعتی , محمد رضا اسلامی , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضریب شدت تنش یک ماده هدفمند صفحه ای تحت بارگذاری حرارتی بوسیله انتگرال J و روش همبستگی تغییر مکان ها بدست آمدهاست.

کلمات کلیدی

, مواد مرکب هدفمندف روش بدون المان گلرکین, انتگرال J, روش همبستگی تغییر مکان ها, تنش حرارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037500,
author = {محمد باقر نظری and شریعتی, محمود and محمد رضا اسلامی and حسنی, بهروز},
title = {تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی},
journal = {مکانیک هوافضا},
year = {2014},
volume = {9},
number = {4},
month = {January},
issn = {1609-5707},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {مواد مرکب هدفمندف روش بدون المان گلرکین، انتگرال J، روش همبستگی تغییر مکان ها، تنش حرارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل بدون المان مواد مرکب هدفمند حاوی ترک تحت بارگذاری حرارتی
%A محمد باقر نظری
%A شریعتی, محمود
%A محمد رضا اسلامی
%A حسنی, بهروز
%J مکانیک هوافضا
%@ 1609-5707
%D 2014

[Download]