پژوهش نامه زنان, دوره (3), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (21-46)

عنوان : ( آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش های شغلی و خانوادگی )

نویسندگان: شهلا برجعلی لو , شمس الدین ناظمی , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دلایلی که برای حضور نداشتن زنان در رده های مدیریتی مطرح می شود، بر مبنای نظریه های مختلفی ارائه شده اند. بیشتر تحقیقات بر روی نظریة سرمایة انسانی و اینکه زنان سرمایه گذاری کمتری بر روی تحصیلات و شغل خود می کنند، تأکید دارند. این نظریه تأثیر سرمایه های فردی را مانند تحصیلات، مهارت ها و تجارب در ارتقای قابلیت های شناختی و تولیدی فرد که به او و سازمانش نفع می رسانند، درنظر می گیرد. بر طبق این نظریه در مقایسه با مردان، زنان سرمایه گذاری کمتری بر روی تحصیلات و تجارب کاری خود می کنند که در پیشرفت شغلی اندک آنها انعکاس می یابد. اما، این نظریه به دلیل تمرکز زیاد بر روی عوامل شخصی مورد انتقاد قرار گرفته است و دستاوردهای تحصیلی زنان نیز این نظریه را پشتیبانی نمی کند. بهتر است برای بررسی موانع پیش روی زنان، دیدگاه سرمایة انسانی را کنار گذاشته و به دیدگاه سرمایة اجتماعی توجه بیشتری شود. از این دیدگاه، دسترسی محدود زنان به شبکه های غیر رسمی سازمان و کسب حمایت های اندک سازمانی و اجتماعی برای ایجاد تعادل شغلی خانوادگی مانع مهمی در پیش روی آنهاست. به همین دلیل، بر خلاف رویکرد فردی، رویکرد ساختاری بر روی سیاست ها و برنامه هایی تأکید دارد که زنان را به سوی مسیرهای حرفه ای خاص سوق می دهند و اینکه زنان با توجه به نقش های چندگانة همسری، مادری و وظایف خانوادگی، سرمایة انسانی خود را به نسبت به مردان با سرعت کمتری انباشته می کنند.

کلمات کلیدی

, آرزومندی مدیریتی, تعارض شغلی خانوادگی, برجستگی نقش شغلی, برجستگی نقش خانوادگی, خودکارآمدی مدیریت تعارض شغلی خانوادگی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037507,
author = {برجعلی لو, شهلا and ناظمی, شمس الدین and مرتضوی, سعید},
title = {آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش های شغلی و خانوادگی},
journal = {پژوهش نامه زنان},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {January},
issn = {2383-0743},
pages = {21--46},
numpages = {25},
keywords = {آرزومندی مدیریتی، تعارض شغلی خانوادگی، برجستگی نقش شغلی، برجستگی نقش خانوادگی، خودکارآمدی مدیریت تعارض شغلی خانوادگی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آرزومندی مدیریتی در زنان و چگونگی تأثیرپذیری آن از نقش های شغلی و خانوادگی
%A برجعلی لو, شهلا
%A ناظمی, شمس الدین
%A مرتضوی, سعید
%J پژوهش نامه زنان
%@ 2383-0743
%D 2013

[Download]