حدیث پژوهی, دوره (5), شماره (9), سال (2013-9) , صفحات (225-254)

عنوان : ( آفریدگان یا پرورش یافتگان؟ بررسی تحلیلی روایت «نحن صنایع الله و الخلق بعد صنایعنا» )

نویسندگان: مرتضی عرب , سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله روایات امامیه که نیازمند به بررسی است، توقیعی منسوب به حضرت حجت است. ضمن این روایت، عبارت «نحن صنایع الله و الخلق بعد صنایعنا» که عبارتی ثقیل و موهم غلو است، جلب نظر می کند. پژوهش حاضر در مسیر دست یابی به فهم شایسته از آن، در آغاز به بررسی سندی روایت دست یازیده و در مرحلة بعد، با مراجعه به لغت و ادب عربی، معانی محتمل این عبارت را بررسی کرده است و با توجه به واژة کلیدی آن، یعنی لفظ «صنایع»ـ که در لغت به معانی «آفرینش، احسان و برگزیدن» و به طور التزامی به معنای «پرورش دادن» استـ ارتباط معنای آن واژه را با اهل بیت، پیش رو نهاده است. آن گاه با بهره گیری از قواعد فهم حدیث، مقدار اعتبار این معانی را در ترازوی نقد قرار داده و در نهایت با ابطال معنای نخست از معانی پیش گفته، که موهم غلو و تفویض است، سه معنای معتبر از روایت را شناسانده، و در پایان، با ملاحظة سیاق و قراین متنی، آخرین معنا از معانی یاد شده را بر دیگر معانی رجحان داده است.

کلمات کلیدی

, حدیث شناسی, صنع, غلو, تفویض, آفرینش, احسان, برگزیدن, پرورش دادن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037521,
author = {عرب, مرتضی and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {آفریدگان یا پرورش یافتگان؟ بررسی تحلیلی روایت «نحن صنایع الله و الخلق بعد صنایعنا»},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {9},
month = {September},
issn = {2008-6547},
pages = {225--254},
numpages = {29},
keywords = {حدیث شناسی، صنع، غلو، تفویض، آفرینش، احسان، برگزیدن، پرورش دادن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آفریدگان یا پرورش یافتگان؟ بررسی تحلیلی روایت «نحن صنایع الله و الخلق بعد صنایعنا»
%A عرب, مرتضی
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2013

[Download]