پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (11), شماره (40), سال (2014-6) , صفحات (104-114)

عنوان : ( مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی )

نویسندگان: حسین کارشکی , حسین مؤمنی مهمویی , بهجت قریشی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه حاضر ارزشیابی توصیفی یکی از نوآوریهای آموزشی نظام آموزشی دوره ابتدایی کشور است . لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی سنتی بر انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه در دانش آموزان پایه ی چهارم شهر قاین انجام شده است . جامعه ی آماری این پژوهش دانش آموزان پایه چهارم شهر قاین در سال تحصیلی90 - 89 بالغ بر 698 نفر دانش آموز پایه چهارم ابتدایی(70نفر تمامی دانش آموزان طرح ارزشیابی توصیفی و 628 نفر از کلاسهای ارزشیابی سنتی‌) بوده که با روش نمونه گیری چند مرحله ای ، حجم نمونه136 نفر برآورد شده است . روش تحقیق این پژوهش علی-مقایسه ای بوده و به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه انگیزه به تحصیل همچنین پرسشنامه ی استاندارد کیفیت زندگی در مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ها ی مانوا MANOVA) ) وآزمون t استفاده شده است . تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمـــار توصیفی و استنباطی و از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفت و نتایج نشان داد که بین دانش آموزانی که با ارزشیابی توصیفی سنجش می شوند ودانش آموزانی که با ارزشیابی سنتی سنجش می شوند در خرده مقیاس های کیفیت زندگی از قبیل رضایت کلی از مدرسه، عاطفه منفی نسبت به مدرسه ، همبستگی اجتماعی ( احساس ارزشمندی و کنار آمدن با دیگران ) ، فرصت ( باور نسبت به مفید بودن مدرسه ) ، رابطه با معلم ( نگرش در مورد معلمان ) ، ماجرا ( احساس خود انگیختگی و لذت بردن از یادگیری) و پیشرفت یا موفقیت ( احساس اطمینان به توانایی برای کسب توفیق در انجام کارهای مدرسه ) تفاوت های معنا داری وجود نداشت ، در متغیر انگیزش تحصیلی نیز بین دانش آموزان مشمول ارزشیابی توصیفی و دانش آموزان مشمول ارزشیابی سنتی تفاوت معنادار نبود . دراین پژوهش ضمن بحث درباره ی یافته ها ، پیشنهاد هایی نیز برای پژوهش های بعدی مطرح شده است .

کلمات کلیدی

, ارزشیابی توصیفی , ارزشیابی سنتی , انگیزش تحصیلی , کیفیت زندگی در مدرسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037525,
author = {کارشکی, حسین and حسین مؤمنی مهمویی and بهجت قریشی},
title = {مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2014},
volume = {11},
number = {40},
month = {June},
issn = {2008-1197},
pages = {104--114},
numpages = {10},
keywords = {ارزشیابی توصیفی ، ارزشیابی سنتی ، انگیزش تحصیلی ، کیفیت زندگی در مدرسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش‌آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی
%A کارشکی, حسین
%A حسین مؤمنی مهمویی
%A بهجت قریشی
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2014

[Download]