تربیت اسلامی, دوره (9), شماره (18), سال (2014-9) , صفحات (139-151)

عنوان : ( اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان )

نویسندگان: حسین کارشکی , مجید پاکدامن , فاطمه قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی نقش برنامه درسی مراکز پیش دبستانی و مهدهای قرآنی در مهارتهای خواندن و یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان پایه اول دبستان بود. روش: جامعه آماری،کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبستان شهرستان فریمان در سال تحصیلی 90-91 بود که تعداد 146 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد و در سه گروه پیش دبستانی قرآنی، پیش دبستانی نرفته و پیش دبستانی عادی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی محقق ساخته و انطباق یافته یادگیری خودتنظیمی و مهارتهای خواندن ویژه کودکان دبستانی استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه و آزمونهای تعقیبی مربوطه تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد کودکانی که به پیش دبستانی قرآنی رفته اند از خودتنظیمی بالاتری نسبت به بقیه گرو هها برخوردارند و برنامه‌های پیش دبستانی قرآنی بر پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و پیشرفت مهارتهای خواندن آنان تاثیر مثبتی داشته است (p</05). همچنین دانش آموزانی که قبلا در مراکز پیش دبستان بوده اند نسبت به کسانی که نبوده اند نیز از یادگیری خودتنظیمی و مهارتهای خواندن بهتری برخوردار بودند (p</05). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت مراکز پیش دبستانی و به خصوص مراکز قرآنی در افزایش مهارتهای خودتنظیمی و خواندن دانش آموزان موثر بوده است و باید برای این نوع آموزشها برنامه منسجم تری ارائه داد و به طور گسترده از آنها استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, خود تنظیمی, مهارتهای خواندن, پیش دبستان, آموزش اسلامی و مهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037526,
author = {کارشکی, حسین and مجید پاکدامن and فاطمه قربانی},
title = {اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {18},
month = {September},
issn = {1735-4536},
pages = {139--151},
numpages = {12},
keywords = {خود تنظیمی، مهارتهای خواندن، پیش دبستان، آموزش اسلامی و مهد قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی مهدهای قرآنی و مراکز پیش دبستانی عادی در پیشرفت مهارتهای خود تنظیمی و خواندن دانش‌آموزان پایه اول دبستان
%A کارشکی, حسین
%A مجید پاکدامن
%A فاطمه قربانی
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2014

[Download]