روان شناسی مدرسه, دوره (3), شماره (4), سال (2013-9) , صفحات (92-110)

عنوان : ( آزمون الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستانهای مشهد )

نویسندگان: منیره صالحی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه ادراک فعالیتهای کلاسی با ناسازگاری مدرسه ای دانش آموزان از طریق یک الگوی معادلات ساختاری ساده است. بدین منظور نمونه ای به حجم 570 دانش آموز دختر دوره متوسطه شهر مشهد انتخاب شد. پرسشنامه ادراک فعالیتهای کلاسی جنتری و اون و پرسشنامه سازگاری مدرسه ای سینها توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. پایایی و روایی پرسشنامه های مذکور قبلا در ایران احراز شده بود. نتایج نشان داد که مولفه های ادراک کیفیت فعالیتهای کلاسی شامل چالش، انتخاب، جاذبه، معنا و خودکارآمدی با مولفه های اجتماعی و آموزشی ناسازگاری رابطه منفی معناداری دارند، اما مولفه های چالش، انتخاب، جاذبه، معنا و خودکارآمدی با ناسازگاری عاطفی رابطه منفی غیر معناداری به لحاظ آماری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه های ادراک فعالیتهای کلاسی، ناسازگاری تحصیلی را پیش بینی می کند (F(5,364)=21/11, p<0/001). در پیش بینی سازگاری تحصیلی، کلیه ضرایب رگرسیون ادراک فعالیتهای کلاسی به جز ضرایب جاذبه و معنا، به لحاظ آماری معنادار است. همچنین مولفه های ادراک فعالیتهای کلاسی، سازگاری اجتماعی را پیش بینی می کند (F(3,389)=6/73, p<0/001). در این پیش بینی فقط ضریب جاذبه معنادار است. همچنین مولفه های ادراک فعالیتهای کلاسی، سازگاری هیجانی را پیش بینی و تبیین نمی کنند. الگوی علی پیشنهادی رابطه مولفه های ادراک فعالیتهای کلاسی با مولفه های ناسازگاری مدرسه ای نیز از برازش مناسبی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, ادراک کیفیت کلاسی, سازگاری عاطفی, اجتماعی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037527,
author = {منیره صالحی and کارشکی, حسین},
title = {آزمون الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستانهای مشهد},
journal = {روان شناسی مدرسه},
year = {2013},
volume = {3},
number = {4},
month = {September},
issn = {2252-0821},
pages = {92--110},
numpages = {18},
keywords = {ادراک کیفیت کلاسی، سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آزمون الگوی نقش مولفه های ادراکات کیفیت کلاسی در مولفه های ناسازگاری دانش آموزان دختر دبیرستانهای مشهد
%A منیره صالحی
%A کارشکی, حسین
%J روان شناسی مدرسه
%@ 2252-0821
%D 2013

[Download]