رشد فناوری, دوره (1), شماره (1), سال (2005-6) , صفحات (15-18)

عنوان : ( مدیریت فناوری با استفاده از شیب فناوری )

نویسندگان: غلامرضا ملک زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ضمن معرفی مفهوم شیب فناوری و نحوه محاسبه آن، کاربردهای آن بررسی می شود.

کلمات کلیدی

, فناوری, شیب فناوری, انتقال فناوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037536,
author = {ملک زاده, غلامرضا},
title = {مدیریت فناوری با استفاده از شیب فناوری},
journal = {رشد فناوری},
year = {2005},
volume = {1},
number = {1},
month = {June},
issn = {1735-5486},
pages = {15--18},
numpages = {3},
keywords = {فناوری، شیب فناوری، انتقال فناوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت فناوری با استفاده از شیب فناوری
%A ملک زاده, غلامرضا
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2005

[Download]