پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (27), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (132-135)

عنوان : ( ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , محمد علی سبک خیز خیاط ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس آبله آلو (Plum pox virus; PPV) عامل بیماری شارکا، متعلق به جنس Potyvirus از خانواده Potyviridae است و از برخی نقاط ایران گزارش شده است. جهت بررسی وجود این ویروس در استان خراسان رضوی تعداد 553 نمونه از باغات درختان میوه هسته‌دار در طی سالهای 1389 و 1390 جمع‌آوری شد و آلودگی 12 نمونه با آزمون داس-الایزا به اثبات رسید. در آزمون RT-PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، باندی در حدود bp467 در 3 نمونه تکثیر گردید. قطعه باند جدایه‌ای از منطقه کدکن از روی ژل استخراج و تعیین توالی شد. پس از همردیف سازی در ClustalW2 و رسم درخت فیلوژنتیکی با MEGA 5.1 مشخص شد که جدایه ایرانی تعیین توالی شده بیشترین تشابه را در سطح نوکلئوتیدی (98 درصد) با دو جدایه ژاپنی و درسطح آمینواسیدی (96درصد) با دو جدایه ژاپنی و یک جدایه آمریکا داشته و کمترین تشابه را نیز با جدایه‌ای از اسلواکی دارد که در سطح نوکلئوتیدی 95 درصد و در سطح آمینواسیدی نیز 90 درصد می‌باشد.

کلمات کلیدی

, ویروس آبله آلو (PPV), DAS-ELISA, RT-PCR, استان خراسان رضوی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037539,
author = {جعفرپور, بهروز and سبک خیز خیاط, محمد علی},
title = {ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2013},
volume = {27},
number = {1},
month = {June},
issn = {2980-8170},
pages = {132--135},
numpages = {3},
keywords = {ویروس آبله آلو (PPV)، DAS-ELISA، RT-PCR، استان خراسان رضوی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ردیابی ویروس آبله آلو (PPV) در درختان میوه هسته‌دار استان خراسان رضوی
%A جعفرپور, بهروز
%A سبک خیز خیاط, محمد علی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2013

[Download]