توسعه سازمانی پلیس, دوره (1), شماره (45), سال (2013-9) , صفحات (87-106)

عنوان : ( راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آر )

نویسندگان: علیرضا پویا , هدیه لقمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روش شناسی کیو روشی کمتر شناخته شده در پژوهش های علوم انسانی است. اگرچت ه ایت شتیو ه به تازگی در تحقیقات زمینه های مختلف در ایران استفاده شده اس.؛ اما هنوز جایگاه شایستة ختو د را به مثابه روشی اعتمادپذیر در تحقیقات علوم ستازمان ی و اجتمتاعی بت ه ویتژ ه تحقیقتا ت پلیستی پیتد ا نکرده اس. ای شیوة پژوهشتی کت ه ویلیتا م استفانستو ن آن را پایت ه گتذار ی کترد از تحلیت عتامل ی در پژوهش های کیفی استفاده می کند تا به ذهنی. افراد شام نگرش ها باورها احساسات و عقایت د دست . پیدا کند روش شناسی کیو روشی مؤثر برای به دس. آوردن اطلاعات از نمونه های کوچک اس. به طور خلاصه در ای شیوه پاسخ دهندگان گویه هایی را که محقت عرضت ه مت ی کنت د در قالت جتدو انتختا اجباری رتبه بندی می کنند؛ با استفاده از تحلی عاملی الگوهای مشترک موجود در جداو جمت آوری شده کشف می شود و محق آن را تفسیر می کند در ای مقاله تلاش می شود کت ه از ایت روش تعریفت ی عرضه کند و ویژگی ها و شایستگی ای شیوه را به مثابه روشی کمّی کیفی بیان کند

کلمات کلیدی

, روش کیفی کمّی, روش شناسی کیو , روش شناسی آر , جدول انتخاب اجباری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037541,
author = {پویا, علیرضا and لقمانی, هدیه},
title = {راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آر},
journal = {توسعه سازمانی پلیس},
year = {2013},
volume = {1},
number = {45},
month = {September},
issn = {2008-2096},
pages = {87--106},
numpages = {19},
keywords = {روش کیفی کمّی- روش شناسی کیو -روش شناسی آر -جدول انتخاب اجباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهبرد پژوهشی روش شناسی کیو: جایگاه، کاربرد، روش، محدودیت ها و تقابل آن با روش شناسی آر
%A پویا, علیرضا
%A لقمانی, هدیه
%J توسعه سازمانی پلیس
%@ 2008-2096
%D 2013

[Download]