هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26

عنوان : ( بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی )

نویسندگان: اکرم امیری , مینا تقی زاده , محمود شور , سیدحسین نعمتی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

(Saintpaulia ionantha) بنفشه آفریقایی یک گیاه زینتی مهم با تنوع شکل و رنگ فراوان و متعلق به خانواده 2 Gesneriaceae است. این گیاه به خاطر توانایی بالای باززایی، دست یابی راحت و قدرت اندام زایی بالا n = با عدد کروموزومی 26 مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. از آن جا که یکی از جنبه های مطالعات جهانی، بر پایه ایجاد تنوع در خصوصیات گیاهان، به ویژه گیاهان زینتی استوار است و به دلیل اهمیت این گیاه در صنعت تولیدات گیاهی و نیاز روز افزون به ارقام و خصوصیات جدید در گیاهان، تا کنون مطالعه چندانی برای ایجاد بنفشه آفریقایی با خصوصیات جدید در شرایط درون شیشه ای صورت نگرفته است. یکی از راه های ایجاد تنوع و ترکیب خصوصیات مطلوب در گیاهان پلی پلوئیدی می باشد(تاکامورا و همکاران، 2002 ). برای دست یابی به گیاهان پلی پلوئید می توان از مواد شیمیایی که از تقسیم سلول و جدا شدن کروموزوم ها با از بین رفتن میکروتوبول های دوک تقسیم جلوگیری می کنند و موجب دو برابر شدن محتوای ژنتیکی در هنگام تقسیمات سلولی می شوند، استفاده کرد (کوتولیس و همکاران، 2005 ). نظر به موارد یاد شده، در این مطالعه هدف بررسی امکان تتراپلوئید کردن گیاهان دیپلوئید با قرار دادن گیاهچه های حاصل از کشت بافت در معرض ماده شیمیایی کلشی سین بود تا بتوان بستری مناسب برای تحقیقات آتی در بهبود صفات زینتی این گیاه ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

, فلوسایتومتری, میکسوپلویئدی, کلشی سین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037545,
author = {امیری, اکرم and مینا تقی زاده and شور, محمود and نعمتی, سیدحسین and تهرانی فر, علی},
title = {بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {فلوسایتومتری، میکسوپلویئدی، کلشی سین.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در بنفشه آفریقایی با استفاده از کلشی سین در گیاهچه های باززایی شده بنفشه آفریقایی
%A امیری, اکرم
%A مینا تقی زاده
%A شور, محمود
%A نعمتی, سیدحسین
%A تهرانی فر, علی
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]