هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2013-08-26

عنوان : ( اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.) )

نویسندگان: نوید وحدتی مشهدیان , احمد بیک محمدی , علی تهرانی فر , محمود شور , سیدحسین نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

( دغدغک البرزیColutea buhsei Boiss.) یک گونه بومی مرتعی، زینتی و مقاوم به خشکی از خانوادهFabaceae می باشدازدیاد آن از طریق بذر مشکلاتی را به همراه دارد. بنابراین به منظور امکان سنجی تولید انبوه نهال، جهت استفاده در فضای سبز، در غلظتهای صفر (NAA) و نفتالین استیک اسید (IBA) برای اولین بار در ایران، اثر دو نوع هورمون ایندول بوتیریک اسید 2000 و 4000 میلیگرم در لیتر، بر ریشهزایی قلمههای چوب سخت این درختچه در فضای باز مورد مطالعه ،1000 ، (شاهد)، 500 قرار گرفت. این تحقیق بر اساس یک آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار، به اجرا در آمد. نتایج نشان داد معنادار بود. اختلاف میانگینها LSD که اثر تیمارهای مختلف بر تمامی صفات اندازهگیری شده در سطح احتمال 5 درصد آزمون از خود نشان داد. NAA نتایج بهتری را نسبت به IBA در اثر نوع هورمون، در تمامی صفات به غیر از طول ریشه، معنادار و هورمون تیمار ایندول بوتیریک اسید با غلظت 2000 میلی گرم باعث افزایش معناداری در تمامی صفات اندازه گیری شده به غیر از بیوماس نسبت به شاهد شد. در مجموع با توجه به نتایج، به نظر میرسد میتوان با کاربرد این دو ماده محرک ریشه زایی گامی مطلوب در جهت تکثیر انبوه این درختچه زینتی برداشت.

کلمات کلیدی

, درصد ریشه زایی, ایندول بوتیریک اسید, نفتالن استیک اسید, درختچه زینتی, گیاه بومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037546,
author = {وحدتی مشهدیان, نوید and بیک محمدی, احمد and تهرانی فر, علی and شور, محمود and نعمتی, سیدحسین},
title = {اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.)},
booktitle = {هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {درصد ریشه زایی، ایندول بوتیریک اسید، نفتالن استیک اسید، درختچه زینتی، گیاه بومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر غلظتهای مختلف هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت دغدغک البرزی(Colutea buhsei Boiss.)
%A وحدتی مشهدیان, نوید
%A بیک محمدی, احمد
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A نعمتی, سیدحسین
%J هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2013

[Download]