مطالعات آموزش و یادگیری, دوره (5), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (47-64)

عنوان : ( نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان )

نویسندگان: بی بی مریم سالاری , حسین کارشکی , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی ادراک والدینی و انگیزش با گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یک مدل علی است. جامعه ی آماری پ‍ژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 90-89 است. بدین منظور نمونه ای به حجم 359 دانشجو انتخاب شد. پرسش نامه های مورد استفاده برای جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا (فاسیون و فاسیون، 1992، به نقل از نوشادی و خادمی، 1389)، ادراک والدینی (ریان، گرولنیک و دسای، 1997) و پرسش-نامه ی ترجیح کاری (آمابیل، 1994) بود. برای تحلیل داده ها و به منظور بررسی رابطه بین متغیر ها از ضریب همبستگی پیرسون و الگوی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه های ادراک والدینی، انگیزش و گرایش به تفکر انتقادی دو به دو با یکدیگر همبستگی دارند. علاوه بر این اجرای الگوی معادلات ساختاری نشان داد که الگوی پیشنهادی با داده ها برازش دارند و گرایش به تفکر انتقادی از طریق انگیزش درونی و ادراک والدینی قابل پیش بینی است. به عبارت دیگر، ادراک والدینی مستقیما و از طریق انگیزش درونی با گرایش به تفکر انتقادی رابطه دارد.

کلمات کلیدی

, گرایش به تفکر انتقادی, انگیزش درونی, ادراک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037549,
author = {سالاری, بی بی مریم and کارشکی, حسین and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان},
journal = {مطالعات آموزش و یادگیری},
year = {2013},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5075},
pages = {47--64},
numpages = {17},
keywords = {گرایش به تفکر انتقادی، انگیزش درونی، ادراک والدینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ادراک والدینی و انگیزش درونی بر گرایش به تفکر انتقادی دانشجویان
%A سالاری, بی بی مریم
%A کارشکی, حسین
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J مطالعات آموزش و یادگیری
%@ 2228-5075
%D 2013

[Download]