دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذایی , 2013-11-25

عنوان : ( بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرا، گیاهی از تیره شاه پسند و از جامعه گیاهی مانگرو می باشد. باتوجه به وجود ترکیبات بیولوژیکی و استفاده از این گیاه در طب سنتی به نظر می رسد که گیاه حرا داری اثر ضد میکروبی مناسبی علیه میکروارگانیسم های پاتوژن و بیماری زا داشته باشد. در این پژوهش آزمایشگاهی پس از جمع آوری برگ گیاه حرا از جزیزه قشم (هرمزگان) و خشک کردن برگ گیاه حرا در شرایط مناسب عصاره گیری با اتانول 96 درجه به روش خیساندن انجام شد. پس از تهیه پوشش کربوکسی متیل سلولز و آغشته نمودن پوشش کربوکسی متیل سلولز با عصاره اتانولی برگ گیاه حرا اثر ضد قارچی به روش انتشار در آگار (به کمک دیسک) در 4 غلظت 20، 40، 60 و 80 میلی گرم بر میلی لیتر بر Alternaria citri مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد. نتایج نشان داد که پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا در محیط کشت در تمامی غلظت ها بر Alternaria citri معنی دار بود (p < 0/05). این مطالب نشان می دهد که ترکیبات ضد میکروبی از پوشش خوراکی مورد نظر به محیط کشت مهاجرت کرده و از رشد میکروارگانیسم ها در نواحی پوشش مورد نظر در محیط کشت جلوگیری می کنند. نتایج حاصل از بررسی اثر ضد قارچی عصاره اتانولی برگ گیاه حرانشان داد، از نظر تئوری قطر هاله عدم رشد عکس العملی از غلظت ماده موثره موجود در گیاه است و با افزایش غلظت عصاره در پوشش کربوکسی متیل سلولز هاله بازدارندگی به طور موثری افزایش می یابد. در یک نتیجه گیری کلی می توان از عصاره برگ گیاه حرا به عنوان یک نگهدارنده طبیعی و جدید در صنعت غذا بهره برد.

کلمات کلیدی

, دیسک, برگ گیاه حرا, عصاره, Alternaria citri
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037552,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری and محبی, محبت},
title = {بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذایی},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {دیسک، برگ گیاه حرا، عصاره، Alternaria citri},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ضد قارچی پوشش کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره اتانولی برگ گیاه حرا بر Alternaria citri در شرایط آزمایشگاهی
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%J دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی مواد غذایی
%D 2013

[Download]