روستا و توسعه, دوره (16), شماره (2), سال (2013-7) , صفحات (85-110)

عنوان : ( اولویت بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی swot-topsis-fuzzy )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , طاهره صادقلو , مجتبی پالوج ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آنجا که فقیرترین مردم جهان در مناطق روستایی به سر می برند، توجه به توسعه معیشت پایدار روستایی در قالب راهکاری مناسب برای ارتقای بهره‌برداری از منابع منطقه و افزایش تولید، کاهش مهاجرت بی‌رویة روستاییان به شهرها، جذب سرمایه و افزایش فرصت های شغلی ضروری می نماید. اما برای دستیابی به معیشت پایدار روستایی که مسئله اساسی تحقیق حاضر به شمار می رود، باید از روش‌شناسی جدید با رویکردی آینده‌نگر بهره گرفت تا بتوان علاوه بر شناسایی آسیب‌ها، راهکارهای لازم را نیز در اختیار نهادهای متولی توسعة روستایی قرار داد. از این رو، روش شناسی مطالعة حاضر توصیفی ـ تحلیلی و پیمایشی بوده، تعداد 364 نفر از روستاییان و 27 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه در روستاهای شهرستان خدابنده انتخاب می شوند و عوامل راهبردی از طریق پرسشنامه در اختیار نمونه ها قرار می گیرد. داده-های جمع آوری شده در چارچوب مدل راهبردی سوات تنظیم شده، مراحل محاسباتی آن با شیوة تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی انجام می پذیرد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که با توجه به تمرکز راهبردهای اول، دوم و سوم حاصل از تلفیق نظرات هر دو گروه نمونه های مطالعاتی، راهبرد کانونی برای اقدام، راهبرد تهاجمی است.

کلمات کلیدی

معیشت پایدار/ توسعة پایدار روستایی/ مدل راهبردی سوات/ مدل تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی/ خدابنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037557,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and صادقلو, طاهره and مجتبی پالوج},
title = {اولویت بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی swot-topsis-fuzzy},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2013},
volume = {16},
number = {2},
month = {July},
issn = {1563-3322},
pages = {85--110},
numpages = {25},
keywords = {معیشت پایدار/ توسعة پایدار روستایی/ مدل راهبردی سوات/ مدل تصمیم گیری تاپسیس ـ فازی/ خدابنده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی swot-topsis-fuzzy
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A صادقلو, طاهره
%A مجتبی پالوج
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2013

[Download]