مطالعات مدیریت راهبردی, دوره (3), شماره (12), سال (2013-3) , صفحات (145-166)

عنوان : ( جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , آذر کفاش پور , ملیحه پوررضا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر جهت گیری استراتژیک بر قابلیتهای بازار یابی در سازمان است روش تحقیق ماهیتی پیمایشی- کاربردی دارد. پرسشنامه این تحقیق میان مدیران بانکهای ملت شهر مشهد جهت جمع آوری دادها توزیع شد. روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از 7/. برای سازهای مختلف پرسشنامه پایایی آن را مورد تائید قرار داد.برای آزمون فرضیهها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که جهت گیری استراتژیک مشتری مداری رقیب مداری و گرایش به نواوری برقابلیتهای بازاریابی تاثیر گذارند. و فرضیه های مرتبط با انها مورد تائید قرار گرفت ولی نتایج نشان دادند که هزینه گرایی بر قابلیتهای بازاریابی تاثیری نداردو فرضیه مرتبط با ان نیز مورد تائید قرار نگرفت.

کلمات کلیدی

جهت گیری استراتژیک؛ مشتری مداری؛ رقیب مداری؛ هزینه گرایی؛ گرایش به نوآوری؛ قابلیتهای بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037560,
author = {رحیم نیا , فریبرز and کفاش پور, آذر and پوررضا, ملیحه},
title = {جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی},
journal = {مطالعات مدیریت راهبردی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {12},
month = {March},
issn = {2228-6853},
pages = {145--166},
numpages = {21},
keywords = {جهت گیری استراتژیک؛ مشتری مداری؛ رقیب مداری؛ هزینه گرایی؛ گرایش به نوآوری؛ قابلیتهای بازاریابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جهت گیری استراتژیک و قابلیت های بازاریابی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A کفاش پور, آذر
%A پوررضا, ملیحه
%J مطالعات مدیریت راهبردی
%@ 2228-6853
%D 2013

[Download]