اولین کنفرانس بین اللمللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی , 2012-09-13

عنوان : ( چشم انداز دانشگاه کارآفرین درتوسعه اقتصادی اجتماعی )

نویسندگان: سید علی وزیری , غلامرضا ملک زاده , نرجس صفری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتغییر ماموریت دانشگاه هااز اموزش به پژوهش و سپس از پژوهش به کارافرینی ارتباط با صنعت ازاهمیت ویژه ای برخوردار شده است و باتوجه به تحولات گسترده جهانی و تغییر درروابط بین سه عامل دخیل درنواوری دولت صنعت دانشگاه رسالت سومی نیز برعهده دانشگاه ها نهاده شد هاست که از آن با عنوان کارافرینی دانشگاهی و مشارکت درتوسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع یاد می شود کارافرینی دانشگاهی به عنوان ایجاد زمینه نوآوری دراعضای دانشگاه تجاری کردن نتایج پژوهشی دانشگاه ها و بالطبع توسعه فعالیت های اقتصادی تعریف میگردد کشور ما نیز باتوجه بهداشتن دانشگاه های متعدد دارای پتانسیل بسیاربالایی درجهت استفاده از این منابع دانشگاهی برای توسعه بیشتر درابعاد مختلف و ازجمله کارافرینی است.

کلمات کلیدی

, دانشگاه کارآفرین, توسعه اقتصادی و اجتماعی, کارآفرینی دانشگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037563,
author = {سید علی وزیری and ملک زاده, غلامرضا and نرجس صفری},
title = {چشم انداز دانشگاه کارآفرین درتوسعه اقتصادی اجتماعی},
booktitle = {اولین کنفرانس بین اللمللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی},
year = {2012},
location = {قم, ايران},
keywords = {دانشگاه کارآفرین، توسعه اقتصادی و اجتماعی، کارآفرینی دانشگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چشم انداز دانشگاه کارآفرین درتوسعه اقتصادی اجتماعی
%A سید علی وزیری
%A ملک زاده, غلامرضا
%A نرجس صفری
%J اولین کنفرانس بین اللمللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
%D 2012

[Download]