یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20

عنوان : ( مطالعه رشد ترک در مواد تابعی (FGMs) به کمک روش المان محدود توسعه یافته )

نویسندگان: محمود شریعتی , مسعود مهدیزاده رخی , محمد باقر نظری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر مواد تابعی قابل کنترل، کاربرد وسیعی در صنایع مختلف از جمله صنایع هوافضا یافتهاند. در این مواد معمولا از یک سرامیک صنعتی برای افزایش مقاومت در برابر بارگذاری حرارتی و یک فلز سبک برای تامین خصوصیات مکانیکی مثل چقرمگی و صلبیت استفاده میشود. به عنوان مثال به کارگیری این مواد برای ساخت بدنه هواپیماهای فوق سریع میتواند کاهش تنشهای حرارتی و افزایش مقاومت در برابر گرما را در پی داشته باشد. با توجه به شرایط کاری، مکانیزم خرابی حاکم بر مواد تابعی آغاز ترک و گسترش آن است. بنابراین مطالعه رفتار ترکها در مواد تابعی برای پیشبینی شکست و پیشگیری از آن کاملا ضروری است. در این مقاله رفتار رشد ترکهای لبهای با زوایای مختلف در دو حالت بارگذاری مد اول و مد ترکیبی در مواد تابعی با تغییرات خواص نمایی مورد بررسی قرار گرفته و با رفتار رشد ترک در مواد همگن مقایسه شده است. بارگذاری به صورت شبه استاتیکی اعمال شده است. همچنین ضرایب شدت تنش نیز با استفاده از روش انتگرال برهمکنش در طی فرآیند رشد ترک محاسبه و و تغییرات آنها بررسی شده است. برای مدلسازی فرآیند گسترش ترک از روش المان محدود توسعه نوشته و MATLAB یافته استفاده شده و برنامه آن با استفاده از نرم افزار اجرا شده است. برای اطمینان از صحت و دقت نتایج حاصله، ضرایب شدت تنش به دست آمده در چندین حالت با نتایج ارائه شده در مقالات معتبر مقایسه شدهاند که موید دقت بالای نتایج ارائه شده در این مقاله است.

کلمات کلیدی

, رشد ترک , مواد تابعی , روش المان محدود توسعه یافته.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037582,
author = {شریعتی, محمود and مسعود مهدیزاده رخی and محمد باقر نظری},
title = {مطالعه رشد ترک در مواد تابعی (FGMs) به کمک روش المان محدود توسعه یافته},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رشد ترک - مواد تابعی - روش المان محدود توسعه یافته.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه رشد ترک در مواد تابعی (FGMs) به کمک روش المان محدود توسعه یافته
%A شریعتی, محمود
%A مسعود مهدیزاده رخی
%A محمد باقر نظری
%J یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2012

[Download]