یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-20

عنوان : ( بررسی تجربی اثر فرکانس و ضخامت بر لوله رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی )

نویسندگان: محمود شریعتی , جواد یزدان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک نگرانی مهم در تاسیسات نیروگاهها، سازه های دریایی و هوایی و اجزای ماشین و ساختمان های فلزی و سازه های پل ها، عدم پیش بینی دقیق زوال آنها در اثر پدیده خستگی است. ترک های خستگی در سازه ها می توانند در محلی که تحت بارگذاری برگشتی مکرر در طی یک زلزله، آب و هوای بد و یا در شرایطی سرویس دهی و تنش های گرمایی و مکانیکی باشد، ایجاد میشود. یکی از مودهای زوال حاصل از خستگی، پدیده ای است که تجمع (ratcheting) پدیده رچتینگ است. رچتینگ افزاینده و تصاعدی تغییر شکل ماده تحت بارگذاری سیکلی مخصوصا به صورت تنش -کنترل با مقدار میانگین غیر صفر را در پی دارد. لذا ضروری است رفتار رچتینگ و عوامل موثر بر آن بررسی شود تا بتوان آن را کنترل و عمر خستگی قطعات را بیشتر کرد. جهت بررسی اثر فرکانس بر کرنش رچتینگ و عمر خستگی در ماده پلیاستال، آزمایشهایی تجربی به وسیله یک دستگاه پیشرفته سروهیدرولیکی طراحی و انجام شد و اثر فرکانس بر کرنش رچتینگ یک لوله تعیین گردید و همچنین مشاهده شد که اگر فرکانس از یک مقدار معینی بیشتر شود، زمان انجام آزمایش ثابت شده و تغییرات چندانی ندارد. اثر ضخامت لوله مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که اگر تنش محوری یکسانی به نمونه اعمال شود، ضخامت آن اثری بر عمر خستگی ندارد و با افزایش ضخامت، کرنش نهایی کاهش مییابد. همچنین مشاهده شد با افزایش تعداد سیکل بارگذاری، مقدار شیب حلقه هیستریزیس کم شده که بیانگر نرم شوندگی ماده است. با افزایش تعداد سیکل بارگذاری علاوه بر کاهش شیب، نرخ کاهش شیب بیشتر شده که نشان دهنده بیشتر شدن نرم شوندگی با افزایش تعداد سیکل بارگذاری است. هرچه نمونه شعاع داخلی بیشتری داشته باشد، نرم شوندگی بیشتری را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, رچتینگ , خستگی – فرکانس , پلیاستال , آزمایش تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037583,
author = {شریعتی, محمود and جواد یزدان نژاد},
title = {بررسی تجربی اثر فرکانس و ضخامت بر لوله رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رچتینگ - خستگی – فرکانس - پلیاستال - آزمایش تجربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر فرکانس و ضخامت بر لوله رفتار رچتینگ و عمر خستگی لوله پلی استال تحت بارگذاری محوری تناوبی
%A شریعتی, محمود
%A جواد یزدان نژاد
%J یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2012

[Download]