میکروب شناسی پزشکی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2013-12) , صفحات (35-39)

عنوان : ( جدا سازی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از قطعات بسته بندی شده ی بال، گردن، کبد و سنگدان مرغ گوشتی در شمال شرق ایران )

نویسندگان: مریم پورسلطانی , جمشید رزم یار , محمد محسن زاده , سید مصطفی پیغمبری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و اهداف: باکتری کلستریدیوم پرفرینجنس به عنوان عامل بسیاری از بیماری‌های روده‌ای چون آنتریت نکروتیک و آنتریت هموراژیک در حیواناتو مسمومیت غذاییدر انسان می‌باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان آلودگی قطعات بسته بندی شده ی بال، گردن، کبد وسنگدان مرغ گوشتی عرضه شده در مراکز فروش مواد پروتئینی به کلستریدیومپرفرنجنس و همچنین تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها نسبت به آنتی بیوتیک های مورد استفاده در پزشکی و دامپزشکی می باشد. مواد و روش کار: در این مطالعه تعداد 180 نمونه قطعه بسته بندی شده ی گردن، بال، کبد و سنگدان مرغ به صورت تازه و غیر منجمد از مراکزعرضه کننده ی مواد پروتئینی در مشهد به صورت مقطعی وکاملا تصادفی جمع آوری شدند. نمونه های جمع آوری شده بطور متوالی روی محیط آگار خون‌دارحاوی7% خون دفیبرینه‌ی گوسفند وهمچنین روی محیط کشت اختصاصی TSN و TSC ، کشت گردیدند. کلیه جدایه ها نسبت به 15 آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش انتشار از دیسک تعیین حساسیت گردیدند.یافته ها :ازمجموع 180 نمونه مورد بررسی از 6 نمونه (شامل 2 نمونه بال، 2 نمونه کبد، 1 نمونه سنگدان و 1 نمونه گردن (کلستریدیوم پرفرینجنس جداسازی گردید. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد که کلیه جدایه ها (100%) نسبت به آنتی بیوتیک های اریترومایسین، جنتامایسین و کلوکساسیلین مقاوم می باشند. همچنین 100 درصد جدایه ها نسبت به سفالکسین، پنی سیلین و آمپی سیلین حساسیت نشان دادند نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد که امکان آلودگی مواد غذایی به کلستریدیومپرفرینجنس مقاوم به آنتی بیوتیک وجود داشته که می تواند تهدیدی برای بهداشت و سلامت جامعه باشد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی:کلستریدیوم پرفرینجنس, مرغ گوشتی, حساسیت آنتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037585,
author = {پورسلطانی, مریم and رزم یار, جمشید and محسن زاده, محمد and سید مصطفی پیغمبری},
title = {جدا سازی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از قطعات بسته بندی شده ی بال، گردن، کبد و سنگدان مرغ گوشتی در شمال شرق ایران},
journal = {میکروب شناسی پزشکی ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {1},
month = {December},
issn = {1735-8612},
pages = {35--39},
numpages = {4},
keywords = {کلمات کلیدی:کلستریدیوم پرفرینجنس، مرغ گوشتی، حساسیت آنتی بیوتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جدا سازی و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی کلستریدیوم پرفرینجنس جدا شده از قطعات بسته بندی شده ی بال، گردن، کبد و سنگدان مرغ گوشتی در شمال شرق ایران
%A پورسلطانی, مریم
%A رزم یار, جمشید
%A محسن زاده, محمد
%A سید مصطفی پیغمبری
%J میکروب شناسی پزشکی ایران
%@ 1735-8612
%D 2013

[Download]