جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (127), سال (2013-9) , صفحات (29-50)

عنوان : ( بررسی پیوند میان جنبه های انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب )

نویسندگان: جلال الدین گرگیج , فرزاد قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«گندرو» اژدهایی است که گرشاسب، پهلوان معروف ایرانی، او را در جنب دریای فراخکرت میکشد. این اژدها علاوه بر ایفای نقش در اوستا و کتب پهلوی، در کتب دورة اسلامی جنبة انسانی مییابد. گندرو در سنت اساطیری هند جنبة اهورایی دارد و به عنوان یک نیمه خدا مطرح میگردد. تا کنون کاری شایسته در زمینة ایجاد ارتباط بین دو جنبة فراطبیعی و انسانی او، و نیز ارتباط بین گندرو و گندهروای هندی صورت نگرفته است. این جستار کوشش کرده است تا گندرو را به عنوان حیوانی آبی که دارای ما به ازای خارجی است، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و همچنین ضمن ایجاد ارتباط بین دو رویۀ وجودی گندرو، ارتباط رویۀ انسانی این اژدها را با آب و نقش آن را به عنوان توتم گروهی از اقوام باستانی، در تمدن هند و ایرانی، بررسی کند

کلمات کلیدی

گندرو؛ دریای پیشینه؛ دریای فراخکرت؛ قوم گندهروا؛ آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037597,
author = {گرگیج, جلال الدین and قائمی, فرزاد},
title = {بررسی پیوند میان جنبه های انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {127},
month = {September},
issn = {2008-7187},
pages = {29--50},
numpages = {21},
keywords = {گندرو؛ دریای پیشینه؛ دریای فراخکرت؛ قوم گندهروا؛ آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پیوند میان جنبه های انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب
%A گرگیج, جلال الدین
%A قائمی, فرزاد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2013

[Download]