جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (127), سال (2008-6) , صفحات (245-264)

عنوان : ( سروش: رب النوع شاعری در ایران باستان )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در فرهنگ اساطیری ملل مختلف، یکی از گونه های تخصصی خویشکاری اسطو ره ها، در مورد اسطوره ای است که به عنوان (رب النوع شعر و هنر) شناخته می شود و در فرهنگ های مختلف، نمودهایی برای آن یافت می شود. این اسطوره، واسطه ای میان انسان و خدا (یا خدایان) است و شعر را به طور ناخودآگاه به شاعر تلقین می کند(الهام(. در این جستار، با کمک شواهدی از متون پهلوی و شاهنامه، سعی شده دربارة این خویشکاری در فرهنگ ایران باستان بررسی شود؛ ضمن اثبات نقش الهام برای ایزد سروش و نریوسنگ، این نتیجه نیز حاصل شده است که خویشکاری الهام هنری را که خاصیت ر ب النّوع شعر و هنر است، تنها باید به ایزد سروش نسبت داد.

کلمات کلیدی

, الهام, اوستا, ر ب النّوع, سروش, شاهنامه, شعر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037599,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {سروش: رب النوع شاعری در ایران باستان},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2008},
volume = {2},
number = {127},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {245--264},
numpages = {19},
keywords = {الهام، اوستا، ر ب النّوع، سروش، شاهنامه، شعر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سروش: رب النوع شاعری در ایران باستان
%A قائمی, فرزاد
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2008

[Download]