پژوهش های روانشناسی اجتماعی, دوره (3), شماره (10), سال (2013-9) , صفحات (61-79)

عنوان : ( عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده )

نویسندگان: زهرا طبیبی , سید سپهر هاشمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف از پ‍ژوهش حاضر کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی تصمیم افراد به رانندگی با سرعت غیرمجاز بود. در این راستا سه سوال مطرح شد: آیا تصمیم گیری به رانندگی با سرعت غیرمجاز به سن، جنسیت، تحصیلات، تجربه و میزان رانندگی مربوط است؟ چرا رانندگان تصمیم می گیرند با سرعت غیرمجاز رانندگی کنند؟ آیا میزان تصادفات گزارش شده و جریمه های اخذ شده، با تصمیم افراد بر رانندگی با سرعت غیرمجاز رابطه دارد؟ روش: 706 داوطلب شامل 495 مرد و 211 زن با حداقل یک سال سابقه رانندگی پرسشنامه پژوهش، حاوی دو بخش را پر کردند. یک بخش ویژگی های شخصی و دیگری 11 سوال تنظیم شده بر اساس مدل توسعه یافته تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود. این بخش از پرسشنامه، سازه های قصد، نگرش،‌ هنجار ذهنی،‌ احساس کنترل، هنجار توصیفی و اخلاقی افراد نسبت به رانندگی با سرعت غیرمجاز را می سنجید. یافته ها: رانندگان زن، ‌بزرگسال و باتجربه تر بیش از دیگر گروه ها قصد رعایت سرعت مجاز را داشتند و نگرش مثبت تری نسبت به آن داشتند. در کل متغیرهای ارزیابی شده تئوری رفتار برنامه ریزی شده به همراه سن توانستند 38% از واریانس قصد را توضیح دهند. نگرش و هنجار اخلاقی قوی ترین پیش بین کننده های قصد بودند. در نهایت اینکه میزان تصادفات گزارش شده و جریمه های اخذ شده به دلیل سرعت غیرمجاز با قصد افراد در رعایت سرعت مجاز ارتباط معکوس داشت. نتیجه گیری: تئوری قادر به تبیین تصمیم رانندگان برای رانندگی با سرعت غیرمجاز، میزان تصادفات و جریمه به دلیل رانندگی با سرعت غیرمجاز در نمونه ایرانی بود. از نتایج این پژوهش می توان در تهیه برنامه های آموزشی بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, تئوری رفتار برنامه دار, رانندگی با سرعت غیرمجاز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037609,
author = {طبیبی, زهرا and سید سپهر هاشمیان},
title = {عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده},
journal = {پژوهش های روانشناسی اجتماعی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {10},
month = {September},
issn = {2251-8002},
pages = {61--79},
numpages = {18},
keywords = {تئوری رفتار برنامه دار، رانندگی با سرعت غیرمجاز، نگرش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عامل های شناختی-اجتماعی تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با سرعت غیرمجاز: کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده
%A طبیبی, زهرا
%A سید سپهر هاشمیان
%J پژوهش های روانشناسی اجتماعی
%@ 2251-8002
%D 2013

[Download]