پژوهشنامه انقلاب اسلامی, دوره (2), شماره (7), سال (2013-8) , صفحات (45-61)

عنوان : ( جایگاه اندیشه سیدقطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقلاب )

نویسندگان: محمدعلی همتی , سیدمحمدعلی تقوی , مرتضی منشادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سید قطب، نظریه پرداز بزرگ اخوان المسلمین، از جمله اندیشمندانی است که نمی توان تأثیر اندیشه های او بر زمانه-اش را نادیده انگاشت. سید قطب را می توان پیوند دهنده نسل اول و نسل های بعدی اخوان دانست. افکار و شیوه زندگی و مبارزات او برای نسل های بعدی الگوی ایستادگی و خستگی ناپذیری بوده است. از سوی دیگر، نیروهای مبارز مذهبی در ایران نیز در تلاش برای رسیدن به اهداف اسلامی-انقلابی خود، مسیر دشوار و پر فراز و نشیبی را پیمودند. تشابه برخی افکار و مشابهت مسیر میان سید قطب و نیروهای اسلام‌گرای انقلابی ایران، موضوعی قابل تأمل است. سؤال اصلی این پژوهش آن است که اندیشه های سید قطب از چه جایگاهی در میان نیروهای مذهبی انقلابی در ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی برخوردار بوده است؟ ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم شخصی و دسترسی به آثار سید قطب و ترجمه آن در ایران راه را برای ورود اندیشه های این متفکر به ایران گشود و برای آن جایگاه ویژه ای در ادبیات نیروهای مذهبی فراهم آورد که نمود آن را می توان در مقدمه مترجمان آثار سید قطب، نقد اندیشه های او و بیان احساس نیاز به اندیشه های وی مشاهده نمود.

کلمات کلیدی

, سید قطب, روحانیون انقلابی ایران, ابزارهای ارتباطی, نیروهای مبارز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037613,
author = {همتی, محمدعلی and تقوی, سیدمحمدعلی and منشادی, مرتضی},
title = {جایگاه اندیشه سیدقطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقلاب},
journal = {پژوهشنامه انقلاب اسلامی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {7},
month = {August},
issn = {2251-8681},
pages = {45--61},
numpages = {16},
keywords = {سید قطب، روحانیون انقلابی ایران، ابزارهای ارتباطی، نیروهای مبارز مذهبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه اندیشه سیدقطب در میان نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقلاب
%A همتی, محمدعلی
%A تقوی, سیدمحمدعلی
%A منشادی, مرتضی
%J پژوهشنامه انقلاب اسلامی
%@ 2251-8681
%D 2013

[Download]