چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور , 2013-05-06

عنوان : ( نقش مؤسسات آموزشی و فرهنگی بر توسعه انسانی ایران و ژاپن )

نویسندگان: سید محمدجواد رزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عمده ترین منبع استراتژیک در هر جامعه، منابع انسانی آن است. جوامعی در بلند مدت موفق خواهند بود که بتوانند منابع انسانی خود را به طور صحیح واصولی پرورش دهند وهمراه تقویت دانش ومعرفت ومهارتهای فنی لازم، آنان را افرادی پر کار و معتقد و مؤمن بسازند. باید گفت که سرمایه گذاری علمی برای نیروی انسانی تنها سرمایه گذاری انسانی است که نه تنها مستهلک نمی شود، بلکه به طور فزاینده، بازده آن افزایش می یابد ومیزان آن قابل اندازه گیری نیست دراین میان لزوم ایجاد موسسات آموزشی و فرهنگی مناسب و کارآمد ضرورتی انکار ناپذیر است. این مقاله، به منظور یافتن - نقش موسسات آموزشی در توسعه انسانی به مقایسه شاخص توسعه انسانی در ایران و ژاپن در طول سالهای 0202 0792 میپردازد. به منظور رسیدن به این هدف از متغیرهایی چون میزان ثبت نام در موسسات آموزشی که موسسات فرهنگی و هنری را در بر میگیرد در کنار متغیرهایی چون هزینه های عمومی آموزش و میزان مرگ و میر کودکان در معادله شاخص توسعه انسانی دو کشور استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین معادله مورد نظر در دو کشور ایران و ژاپن، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ میزان ثبت نام، تولید ناخالص داخلی و هزینههای عمومی در آموزش و پرورش با شاخص توسعه انسانی است. همچنین میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال اثر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد.

کلمات کلیدی

, توسعه انسانی, آموزش, ایران, ژاپن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037616,
author = {رزمی, سید محمدجواد},
title = {نقش مؤسسات آموزشی و فرهنگی بر توسعه انسانی ایران و ژاپن},
booktitle = {چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {توسعه انسانی، آموزش، ایران، ژاپن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش مؤسسات آموزشی و فرهنگی بر توسعه انسانی ایران و ژاپن
%A رزمی, سید محمدجواد
%J چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور
%D 2013

[Download]