اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , 2011-07-05

عنوان : ( بزرسی تجزبی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کزنش کنتزلی متقارن محوری )

نویسندگان: محمود شریعتی , حسین حاتمی , حمید رضا ایپکچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایی هقال ت تزرسی رفتار ه حٌ یٌ اّی یّستزسیس پ سَت است اَ اًِی تحت تارگذاری کزشً ک تٌزلیی هتقییارى هحیی رَی پزداشتیی شییذ اسییتی تسییت تتزتییی ت سَییظ دسییتگا سییز یٍّذر لٍی ای سٌییتز ىٍ ( INSTRON 8802 ( ا تًام گزدیذ استی تحلیل ػذدی ت سَظ زًم افشار آتاک سَ تیا اسیتداد اس هیذ اّی سخت ش ذًَگی سی وٌاتی سخت ش ذًَگی غییز شغیی ایش تٍز پٍی یسیی وٌاتی ا تًیام گزدییذ است دقت ایی هذ اّ تا تًایج تتزتی س تٌیذ شذ استی پ سَت است اَ ای تحت ایی عًَ تارگیذاری رفتار زًم ش ذًَگی اس ش دَ شًاى هی د ذّ ت ػلت کواشً ه ضَؼی ک در اًحی فشاری در پ سَت ایتاد هی گزدد دارای کزشً پلاستی تاقیوا ذً تیشتزی سًثت ت اًحی کششیی ه حٌ یٌی یّسیتزسیس هیی تاشذی هذ سخت ش ذًَگی سی وٌاتی شغی قادر ت شثی ساسی رفتار زًم ش ذًَگی پ سَت وًی تاشیذ، لٍی هذ سخت ش ذًَگی غیز شغی ایش تٍز پٍی یسی وٌاتی رفتار زًم ش ذًَگی پ سَت را ت ش تَی شثی ساسی هی ک ذٌی رفتار زًم ش ذًَگی کزشً پلاستی تاقیوا ذً در پ سَیت ت سَیظ اییی هیذ هغاتقیت ش تَی تا تًایج تتزتی داردی

کلمات کلیدی

, پ سَت است اَ ای, تارگذاری کزشً ک تٌزلی, هذ اّی سخت ش ذًَگی چزش ای, هذ الواى هحذ دٍ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037617,
author = {شریعتی, محمود and حسین حاتمی and حمید رضا ایپکچی},
title = {بزرسی تجزبی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کزنش کنتزلی متقارن محوری},
booktitle = {اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پ سَت است اَ ای، تارگذاری کزشً ک تٌزلی، هذ اّی سخت ش ذًَگی چزش ای، هذ الواى هحذ دٍ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بزرسی تجزبی و عددی رفتار پوسته استوانهای تحت بارگذاری کزنش کنتزلی متقارن محوری
%A شریعتی, محمود
%A حسین حاتمی
%A حمید رضا ایپکچی
%J اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده
%D 2011

[Download]