اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , 2011-07-05

عنوان : ( تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای )

نویسندگان: محمود شریعتی , حسین حاتمی , حمید رضا ایپکچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ایی همال ت تزرسی اثز وواصً تز ه حٌ یٌ اّی یّستزسیس پ سَت اّای اسات اَ ای پزداختا ضاذ است رفتار اّی ووا طًی پ سَت اّ تحت تارگذاری اّی تار و تٌزلی جاتجایی و تٌزلی تزرسی ضذ ا ذً. تست اّی تجزتی ت سَظ دستگا سز یٍّذر لٍیه ای سٌتز ىٍ ) INSTRON 8802 ( ا جًام گزدیاذ اسات. پ سَت اّ تحت تارگذاری تار و تٌزلی هتمارى هح رَی پس اس چ ذٌ چزخ ت وواصً های رسا ذٌ تحات تاثیز ایی وواصً، وزصً پلاستیه تالیوا ذً در اًحی فطاری ه حٌ یٌ یّستزسیس تاا سازػت تیطاتزی ا ثًاضت هی گزدد. وّچ یٌی تحت تاثیز تارگذاری جاتجایی و تٌزلی هتماارى هحا رَ ی در غا رَتی وا در فطار، پ سَت اٍرد وواصً گزدد، سزػت زًم ض ذًَگی اًحی فطاری ه حٌ یٌ یّستزسیس تسایار تاارتز اس اًحی وططی خ اَ ذّ ت دَ.

کلمات کلیدی

, پ سَت است اَ ای, ه حٌ یٌ یّستزسیس, وواصً, زًم ض ذًَگی, وزصً پلاستیه تالیوا ذً
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037618,
author = {شریعتی, محمود and حسین حاتمی and حمید رضا ایپکچی},
title = {تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای},
booktitle = {اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پ سَت است اَ ای، ه حٌ یٌ یّستزسیس، وواصً، زًم ض ذًَگی، وزصً پلاستیه تالیوا ذً},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کمانش بر رفتار منحنی های هیسترزیس پوسته های استوانه ای
%A شریعتی, محمود
%A حسین حاتمی
%A حمید رضا ایپکچی
%J اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده
%D 2011

[Download]