اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده , 2011-07-05

عنوان : ( بزرسی تجزبی و عذدی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کزنش کنتزلی نامتقارن محوری )

نویسندگان: محمود شریعتی , حسین حاتمی , حسین یاراحمدی , حمیدرضا ایپکچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هددذا اص ایددن شددطوهص مراتعددت س تدداس تددنص اددشنص ددیک ی مدداده ی ش یمددشی تددت نددا ش ددیا ددتا ( Polyoxymethylene ( ا د ، ادت تدا ندا ) POM ( نیدض ضدناشتت ضدذه ا د دس ایدن مماتدت مدذ شلا تیسیتت شیطش تتای، تا ا تفاده اص سوش اخضا محذود تدت منودوس شدیص تیندی س تداس تدنص ادشنص یک ی ش یا تا موسد ا تفاده لشاس گش تت ا نمونت هایی سا ات تا ا تفاده اص د تگاه تشاش CNC اص می گشدهددای ش ددی ا ددتا تهیددت ضددذه تددود سا تددا ا ددتفاده اص د ددتگاه ددشو هیددذسوتی اینسددتشو ( INSTRON8802 ( تح تاسگزاسی اشنص انتشتی نامتماس محوسی لشاس دادهایم دس این حات ماده اص شود س تاس سها اصی ) Relaxation ( و نش ضونذگی نطا می دهذ س تاس ماده تا ا دتفاده اص مدذ هدای شلا تیسیتت شیطش تت تا خ ضونذگی ایضوتشوشی ، ینماتی و خ ضونذگی تشایثی ات اص معیداس وا مایسض ا تفاده می اننذ تو ط نش ا ضاس آتااوس ) - ABAQUS ( مذ گشدیدذه اندذ و نتدایح ضدثیت اصی مراتم لاتل لثوتی تا نتایح تدشتی داضتت ا

کلمات کلیدی

, ش ی ا تا , اشنص انتشتی نا متماس محوسی, مذ های خ ضونذگی, مذ اتما محذود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037619,
author = {شریعتی, محمود and حسین حاتمی and حسین یاراحمدی and حمیدرضا ایپکچی},
title = {بزرسی تجزبی و عذدی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کزنش کنتزلی نامتقارن محوری},
booktitle = {اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ش ی ا تا ، اشنص انتشتی نا متماس محوسی، مذ های خ ضونذگی، مذ اتما محذود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بزرسی تجزبی و عذدی رفتار پلی استال تحت بارگذاری کزنش کنتزلی نامتقارن محوری
%A شریعتی, محمود
%A حسین حاتمی
%A حسین یاراحمدی
%A حمیدرضا ایپکچی
%J اولین کنفرانس تخمین و تمدید عمر سازه های هوایی و قطعات صنعتی پیر و فرسوده
%D 2011

[Download]