یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2012-02-21

عنوان : ( بررسی تجربی تأثیر گشودگی دایروی بر رفتار رچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری محوری سیکلی )

نویسندگان: محمود شریعتی , روح الله درزی نفت جالی , جواذ یزدان نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی تجربی تأثیر گشودگی بر رفتار رچتینگ (Ratcheting) ورق های مستطیلی تحت بارگذاری سیکلی پرداخته شده است. جهت انجام تست های تجربی از دستگاه سرو- هیدرولیک اینسترون 8802 (Servo-Hydraulic INSTRON) استفاده شده است. بارگذاری بصورت تنش کنترل، با نرخ MPa/sec230 و در دمای محیط صورت گرفته است. تکیه گاه های ورق بصورت دو لبه درگیر و دو سوی دیگر آزاد می باشند. جهت بررسی اثر گشودگی، یک ورق بدون گشودگی و یک ورق با گشودگی دایروی تست شده اند. نمودارهای کرنش رچتینگ و نرخ آن بر حسب تعداد سیکل های بارگذاری و همچنین نمودارهای تنش- کرنش حقیقی برای هر دو نمونه ترسیم شده اند. این نمودارها نشان می دهد که وجود گشودگی علاوه بر کاهش شدید عمر خستگی ورق ها، تغییرات شدیدتری را در سیکل های ابتدایی و انتهایی نمودارهای کرنش رچتینگ، نرخ کرنش رچتینگ و تنش- کرنش حقیقی منجر می شود.

کلمات کلیدی

, تست تجربی – رچتینگ , بارگذاری سیکلی , ورق مستطیلی – گشودگی دایروی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037630,
author = {شریعتی, محمود and روح الله درزی نفت جالی and جواذ یزدان نژاد},
title = {بررسی تجربی تأثیر گشودگی دایروی بر رفتار رچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری محوری سیکلی},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تست تجربی – رچتینگ - بارگذاری سیکلی - ورق مستطیلی – گشودگی دایروی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی تأثیر گشودگی دایروی بر رفتار رچتینگ ورق های مستطیلی تحت بارگذاری محوری سیکلی
%A شریعتی, محمود
%A روح الله درزی نفت جالی
%A جواذ یزدان نژاد
%J یازدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2012

[Download]