نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( تحلیل و بررسی استحکام نهایی پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی )

نویسندگان: محمود شریعتی , مهدی صدیقی , جعفر صائمی , علیرضا خویینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کمانش و پس کمانش پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی، با استفاده از روش المان محدود بررس ی شده است . تأثیر برخ ی از پارامترها ی هندس ی همچون طول ترک، زاو ی هی ترک ، موقع ی ت ترک و طول پوسته بر رو ی بار بحرانی کمانش ای ن پوسته ها مورد مطالعه قرار گرفته است . نتا یج نشان م ی دهند که افزا یش طول ترک بار بحران ی کمانش را کاهش می دهد و ن یز ت غییر ز اوی هی ترک تأثیرات قابل ملاحظه ای بر بار کمانش م ی گذارد. همچنین با افزا یش طول پوسته از تأث یر وجود ترک کاسته انجام گرفته ABAQUS می شود. تحل یل عدد ی به کمک نرم المان محدود INSTRON که چندین تست تجربی به کمک دستگاه سروه یدرولیک 8802 دقت تحلیلهای عددی را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, : پوسته ترک دار, مقطع مربع ی, کمانش پ یچش ی, بار بحرانی کمانش, روش المان محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037632,
author = {شریعتی, محمود and مهدی صدیقی and جعفر صائمی and علیرضا خویینی},
title = {تحلیل و بررسی استحکام نهایی پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {: پوسته ترک دار- مقطع مربع ی- کمانش پ یچش ی- بار بحرانی کمانش- روش المان محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و بررسی استحکام نهایی پوسته های ترک دار با مقطع مربعی تحت بار پیچشی
%A شریعتی, محمود
%A مهدی صدیقی
%A جعفر صائمی
%A علیرضا خویینی
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]