نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران , 2010-02-08

عنوان : ( کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی )

نویسندگان: محمود شریعتی , مهدی صدیقی , امیر مسعود مجد ثابتی , جعفر صتائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی، با استفاده از روش المان محدود، بررسی شده است . تأثیر برخ ی از پارامترها ی هندسی همچون طول ترک، زاو ی هی ترک ، موقع یت ترک و طول استوانه بر روی بار بحران ی کمانش ا ین پوسته ها مورد مطالعه قرار گرفته است . نتا یج نشان م یدهند که افزا یش طول ترک بار بحران ی کمانش را ب ه شدت کاهش می دهد و ن یز ت غییر زاو ی هی ترک تأثیرات قا بل ملاحظه ای بر بار کمانش م یگذارد. همچنین با افزایش طول استوانه تأثیر وجود ترک بشدت افزا یش انجام گرفته ABAQUS م ییابد. تحل یل عدد ی به کمک نرم المان محدود که چندین تست تجربی به کمک دستگاه سروه یدرولیک دقت تحلیلهای عددی را نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, استوانه ها ی ترک دار, کمانش پ یچش ی, بار بحران ی کمانش, روش المان محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037634,
author = {شریعتی, محمود and مهدی صدیقی and امیر مسعود مجد ثابتی and جعفر صتائمی},
title = {کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی},
booktitle = {نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {استوانه ها ی ترک دار-کمانش پ یچش ی-بار بحران ی کمانش-روش المان محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کمانش و پس کمانش استوانه های ترک دار تحت بار پیچشی
%A شریعتی, محمود
%A مهدی صدیقی
%A امیر مسعود مجد ثابتی
%A جعفر صتائمی
%J نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
%D 2010

[Download]