مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME, دوره (15), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (36-81)

عنوان : ( تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات مستطیلی به کمک تئوریهای پلاستیسیته تغییرشکل و نموی )

نویسندگان: مهران کدخدایان , مهدی معارف دوست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله رفتار کمانشی الاستوپلاستیک صفحات مستطیلی تحت بارها و شرایط مرزی متنوع مورد بررسی قرار م یگیرد. تحلیل بر اساس معادلات کمانش خطی و رفتار مواد بر اساس دو تئوری پلاستیسیته تغییرشکل و نموی انجام م یشود. روش عددی مورد استفاده روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته است. چون در صفحات ضخیم اثر تغییر شکل برشی عرضی اهمیت زیادی دارد، ازتئوری صفحات رایسنر استفاده شده است. اگرچه در صفحات نازک همخوانی خوبی بین ضریب کمانشی بدست آمده از هر دو روش پلاستیسیته وجود دارد، با افزایش ضخامت صفحه اختلاف قابل ملاحظ های میان ضریب کمانشی بدست آمده از دو روش وجود دارد. اثرات ضریب ابعادی، ضریب بار، ضخامت صفحه، نوع ماده، شرایط مرزی مختلف و رفتار ماده بر تعیین بار کمانشی در دو حالت بارگذاری تک محوری و دو محوری فشاری مساوی بررسی شده و نتایج حاصل ارائه گردیده است. نتایج حاصله نشان م یدهند که با افزایش سطح پلاستیسیته، تئوری تغییرشکل بار کمانشی کمتری را پیشگویی م یکند. همچنین با افزایش ضخامت صفحه و ثوابت رامبرگ- ازگود اختلاف بین نتایج حاصل از دو تئوری تغییرشکل و نموی افزایش م ییابد.

کلمات کلیدی

, نسبت ابعادی, نسبت ضخامت, تئوری تغییرشکل, تئوری نموی, روش یک چهارم تفاضلی, کمانش الاستوپلاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037692,
author = {کدخدایان, مهران and معارف دوست, مهدی},
title = {تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات مستطیلی به کمک تئوریهای پلاستیسیته تغییرشکل و نموی},
journal = {مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME},
year = {2013},
volume = {15},
number = {1},
month = {April},
issn = {1605-9727},
pages = {36--81},
numpages = {45},
keywords = {نسبت ابعادی، نسبت ضخامت، تئوری تغییرشکل، تئوری نموی، روش یک چهارم تفاضلی، کمانش الاستوپلاستیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات مستطیلی به کمک تئوریهای پلاستیسیته تغییرشکل و نموی
%A کدخدایان, مهران
%A معارف دوست, مهدی
%J مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME
%@ 1605-9727
%D 2013

[Download]