علوم زمین, ( ISI ), دوره (22), شماره (86), سال (2013-2) , صفحات (229-244)

عنوان : ( مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان )

نویسندگان: یعقوب نصیری , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , ئارام بایت گل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات پالئوسن سازندامیران در زون زاگرس، لرستان، دارای مجموعه گوناگونی از اثر فسیلها با حفظ شدگی خوب است. مطالعه اثرفسیل ها در سیستم های آواری مناطق عمیق دریایی این سازند‌ نشان می دهد که اثرفسیل ها مشخصه خوبی جهت تفکیک مخروط های زیردریایی و زیرمحیط های مرتبط با آن هستند. رخساره‌های سنگی در بر دارنده‌ اثر فسیل‌ها شامل کنگلومرا، ماسه سنگ ، سیلتستون و شیل است. محیط رسوبی نهشته های مورد بررسی به بخش پایینی تا بالایی مخروط های زیردریایی عمیق نسبت داده می شود. رخساره های داخل کانال، توربیدایت های ضخیم لایه و نهشته های بین کانالی به عنوان نهشته های حاصل از جریان‌های خرده دار و توربیدیتی با چگالی بالا تفسیر می شوند. غالب اثرفسیل ها با حفظ شدگی خوب و تنوع بالا در بخش Tcde توالی بوما حاصل از جریان توربیدیتی با چگالی بالا تشکیل می شود. بر اساس تنوع اثرفسیل ها، ترکیب ایکنوتاکسونومیک، رفتارشناسی و طرح ریخت شناسی، اثر فسیل های سازند امیران به دو مجموعه قبل و بعد از رسوب گذاری تفکیک می شوند. مجموعه قبل از رسوبگذاری حاوی اثرفسیل های گرافولیت ها، گریزینگ و ساختارهای تغذیه ای هستند. تنوع، رفتارشناسی و طرح ریخت شناسی مجموعه های قبل از رسوبگذاری حاکی از ایکنوفاسیس نریتس است. همچنین، مجموعه بعد از رسوبگذاری با اثرات پناهگاهی و تغذیه ای نشان دهنده ایکنوفاسیس اسکولایتوس است. خصوصیات کلی اثرفسیل ها نشان می دهد که از بخش نزدیک منشا به سمت بخش دورتر، در نسبت الگوی رفتاری پناهگاهی کاهش و در نسبت الگوی رفتاری کشتی، تغذیه ای و گریزینگ افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, دریایی عمیق, ایکنوفاسیس, اثرفسیل, سازند امیران, توربیدایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037694,
author = {نصیری, یعقوب and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and بایت گل, ئارام},
title = {مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان},
journal = {علوم زمین},
year = {2013},
volume = {22},
number = {86},
month = {February},
issn = {1023-7429},
pages = {229--244},
numpages = {15},
keywords = {دریایی عمیق، ایکنوفاسیس، اثرفسیل، سازند امیران، توربیدایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان
%A نصیری, یعقوب
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A بایت گل, ئارام
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2013

[Download]