نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران , 2013-10-29

عنوان : ( ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها )

نویسندگان: صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ػلی رغن تلاش بّی فزا اٍى هحققیی زر ارائ ی ر شٍ بّی هرتلف ثب سٌّس وً ضزایظ ثبرگذاری هت عٌَ ثزای تؼییی چقزهگی ضکست ه زَ کططی س گٌ بّ، هتأسفب تبک ىٌَ ر شٍ ذبغی ک ثبثت ض زَ هقسار ایی پبراهتز را ثغ رَ زقیق ا سًاس گیزی هی ک سٌ ارائ طًس است. زر ایی تحقیق ث ثزرسی خسیستزیی ر شٍ ارائ ضس زر ایی سهیٌِ )ر شٍ SNDB ( پززاذت ضس است. ثزای ایی ه ظٌ رَ ثب استفبز اس وً بّی ضج س گٌی هػ ػٌَی ک زر آسهبیطگب ثب استفبز اس قبلت بّی فلشی پیص سبذت ت یْ ضس ا سً، هیشاى حسبسیت تًبیح ثسست آهس اس ایی ر شٍ ث تغییز ا سًاس وً )ًَِچ بْر قغز هرتلف( تغییز ع لَ تزک زر وً )ًَِپ حٌ ع لَ تزک هرتلف( ه رَز تحلیل قزار گزفت است. تًبیح طًبى هی ز سٌّ ک هقسار هیب گًیی چقزهگی ضکست وً بّ ثب افشایص 39 زرغسی زر ا سًاس ی وً بّ )اس قغز 54 تب 75 هیلی هتز ( هقسار 26 زرغس، ثب افشایص 16 زرغسی ا سًاس ی وً بّ)اس قغز 75 تب 87 هیلی هتز( 19 زرغس ثب افشایص 15 زرغسی آى بّ)اس قغز 87 تب 100 هیلی هتز( 6زرغس افشایص یبفت است. زر توبهی قغز بّ یًش ثب افشایص ع لَ تزک ثبر ضکست وً بّ کب صّ هقسار چقزهگی ضکست ه زَ کططی آى بّ افشایص یبفت است. وّچ یٌی زر تًبیح هزث طَ ث وً بّی ک چَکتزیی قغز یؼ یٌ قغز 54 هیلیوتز 0، کوتزیی پزاک سٌگی هطب سّ ضس است. / ک چَکتزیی سًجت ع لَ تزک ث قغز وً یؼ یٌ 2 کلیذ

کلمات کلیدی

اٍسگبى کلیسی : هکب یًک ضکست س گٌ وً ی تزک زار چقزهگی ضکست ه زَ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037704,
author = {صمد منصوری and حسین میرزائی نصیرآباد and شریعتی, محمود and کمال کلاسنگیانی},
title = {ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها},
booktitle = {نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران},
year = {2013},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {اٍسگبى کلیسی : هکب یًک ضکست س گٌ وً ی تزک زار چقزهگی ضکست ه زَ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی دقت نتایج نمونه های SNDB برای تعیین چقرمگی شکست مود کششی سنگ ها
%A صمد منصوری
%A حسین میرزائی نصیرآباد
%A شریعتی, محمود
%A کمال کلاسنگیانی
%J نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران
%D 2013

[Download]