اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران , 2013-10-22

عنوان : ( مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای )

نویسندگان: صمد منصوری , حسین میرزائی نصیرآباد , محمود شریعتی , کمال کلاسنگیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه وْتشیی پاساهتش دس تحلیل اّی هىا یًه ضىست سگٌ چمشهگی ضىست سگٌ هی تاضذ و اص خ اَظ راتی هىا یًىی سگٌ است تػ سَت آصهایطگا یّ تؼییی هی ض دَ. ػلی سغن اسائ س شٍ اّی هختلف تا ذٌّس اّی وً هختلف هتاسفا تاو ىٌَ س شٍ استا ذًاسدی و چمشهگی ضىست سگٌ سا تط سَ دلیک ا ذًاص گیشی و ذٌ تؼییی طًذ است.. دس ایی تحمیک تاثیش لطش وً ط لَ تشن تش تًایج س شٍ اّی هثت یٌ تش وً اّی است اَ ای ضاهل س شٍ است اَ تا تشن ض سَى ) CB ) س شٍ است اَ تا تشن هستمین ) SECRBB (تشسسی ضذ است. تشای همایس دلیک تش تًایج ایی د س شٍ اص وً اّی ضث س گٌی)گچی( و دس آصهایطگا تا استفاد اص لالة اّی پیص ساخت ت یْ ضذ ا ذً استفاد ضذ است. هیضاى تاس ضىست وً اّ پس اص تاسگزاسی ثثت ضذ تا استفاد اص س اٍتط اسائ ضذ همذاس چمشهگی ضىست هت اٌظش تا شّ وً تذست آهذ است. تًایج طًاى هی د ذٌّ و ػلی سغن تیطتش ت دَى هیضاى تاس ضىست دس وً اّی SECRBB ، همذاس هیا گًیی چمشهگی ضىست دس ایی س شٍ تمشیثاً 56 دسغذ همذاس هیا گًیی س شٍ CB است. هیضاى حساسیت تًایج ت تغییش ط لَ تشن یًض دس س شٍ SECRBB ووتش ت دَ تًایج ت نْ ضًدیىتش ذً پشاو ذٌگی ووتشی طًاى هی د ذٌّ.

کلمات کلیدی

, مکانیک شکست سنگ, چقرمگی شکست, نمونه استوانه ای, ترک شورن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037706,
author = {صمد منصوری and حسین میرزائی نصیرآباد and شریعتی, محمود and کمال کلاسنگیانی},
title = {مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران},
year = {2013},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {مکانیک شکست سنگ، چقرمگی شکست، نمونه استوانه ای، ترک شورن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه آزمایشگاهی نتایج شکست مود I سنگ در روش های مبتنی بر نمونه های استوانه ای شکل تحت بارگذاری خمشی سه نقطه ای
%A صمد منصوری
%A حسین میرزائی نصیرآباد
%A شریعتی, محمود
%A کمال کلاسنگیانی
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
%D 2013

[Download]