علوم محیطی, دوره (11), شماره (2), سال (2014-2) , صفحات (23-34)

عنوان : ( بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , الهام عزیزی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات دگرآسیبی گل جعفری (Tagetes erecta) بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه‎فرنگی (Solanum lycopersicum)، آزمایشی به صورت کرت‎های خردشده بر پایه طرح بلوک‎های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1390-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. تیمارهای مورد بررسی شامل سه رقم گوجه‎فرنگی (جینا، فلات و استرین هایتک ترک) و پنج الگوی کشت (تک کشتی گوجه‎فرنگی وکشت مخلوط ردیفی گوجه‎فرنگی- گل جعفری خارجی با نسبت های1:1، 1:2، 1:3و1:4) بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جمعیت حشرات شکارچی در الگوی مخلوط گوجه‎فرنگی و گل‎جعفری با نسبت 1:2 مشاهده شد. کم‎ترین درصد جمعیت حشرات شکارچی و بیشترین درصد حشرات آفت نیز در الگوی مخلوط با نسبت 1:1 بدست آمد. کشت مخلوط گوجه‎فرنگی و گل‎جعفری، به طور میانگین دارای بالاترین تنوع حشرات بوده و بیشترین میزان شاخص تنوع شانون، سیمپسون و مارگالوف حشرات را نشان داد. در مجموع سه برداشت گوجه‎فرنگی، الگوی کشت مخلوط 1:2 دارای بیشترین فراوانی نسبی میوه‎های سالم بود. در بین رقم‎های گوجه‎فرنگی مورد بررسی، رقم‎های استرین هایتک ترک و جینا دارای بیشترین فراوانی نسبی میوه‎های سالم بودند. رقم جینا نیز بیشترین عملکرد نسبی میوه‎های سالم و کم‎ترین عملکرد نسبی میوه‎های بیمار را به ترتیب به میزان 63/0 و 28/0) داشت. همچینین رابطه رگرسیونی مثبت و معنی داری بین شاخص‎های تنوع شانون و مارگالوف حشرات با عملکرد نسبی میوه‎های گوجه‎فرنگی سالم در واحد سطح بدست آمد.

کلمات کلیدی

, آفت, تک کشتی, حشرات شکارچی, عملکرد نسبی, کشت مخلوط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037724,
author = {کوچکی, علیرضا and اسدی, قربانعلی and قربانی, رضا and الهام عزیزی},
title = {بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز},
journal = {علوم محیطی},
year = {2014},
volume = {11},
number = {2},
month = {February},
issn = {1735-1324},
pages = {23--34},
numpages = {11},
keywords = {آفت، تک کشتی، حشرات شکارچی، عملکرد نسبی، کشت مخلوط},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز
%A کوچکی, علیرضا
%A اسدی, قربانعلی
%A قربانی, رضا
%A الهام عزیزی
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2014

[Download]