مهندسی و مدیریت آبخیز, دوره (5), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (224-232)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی )

نویسندگان: مجتبی صانعی , معین آصفی , کاظم اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضچه رسوب گیر گردابی از جمله سازه های کنترل رسوب در سیستم های انتقال و مصرف آب است که در شرایط خاص خود می تواند از نظر اقتصادی نسبت به سایر طرح ها ارجح باشد. از جمله مشکلات به کارگیری این نوع رسوب گیر، ته نشست درصدی از رسوبات در کف حوضچه و عدم خروج آن ها از روزنه تحتانی می باشد که باعث ایجاد اختلال در عملکرد این سازه می شود. در این پژوهش که شامل تلفیق حوضچه رسوب گیر گردابی با صفحات مستغرق می باشد، به منظور یافتن موقعیت مناسب برای کارگذاری صفحات در کف حوضچه، آرایش های مختلفی مورد بررسی قرار داده شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد، با کاهش فاصله شعاعی قرارگیری صفحات از روزنه ) r<R/2 ( رسوب گذاری در کف افزایش می یابد و با افزایش این فاصله شعاعی ) r>R/2 (، صفحات با هدایت رسوبات کف به سمت روزنه تحتانی، باعث رسوب زدایی از کف می شوند. همچنین، نتایج حاکی از آن است که کارگذاری صفحات با ثابت نگه داشتن راندمان رسوب گیری کل و تلفات دبی، توانسته است، تغییر در سهم رسوبات کف حوضچه ایجاد کند. زمانی که صفحات در فاصله های شعاعی کم قرار داده می شوند، افزایش تلفات دبی به میزان کمی مشاهده شد. در نهایت، فاصله R:4 را در مقایسه با سایر فواصل به دلیل تعداد صفحات کمتر و رسوب زدایی بیشتر به عنوان فاصله شعاعی بهینه برای کارگذاری صفحات می توان معرفی نمود.

کلمات کلیدی

, تلفات دبی, راندمان رسوب گیری, رسوبات, روزنه, فاصله شعاعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037725,
author = {مجتبی صانعی and آصفی, معین and اسماعیلی, کاظم},
title = {بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی},
journal = {مهندسی و مدیریت آبخیز},
year = {2013},
volume = {5},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-9300},
pages = {224--232},
numpages = {8},
keywords = {تلفات دبی، راندمان رسوب گیری، رسوبات، روزنه، فاصله شعاعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی
%A مجتبی صانعی
%A آصفی, معین
%A اسماعیلی, کاظم
%J مهندسی و مدیریت آبخیز
%@ 2251-9300
%D 2013

[Download]