همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار , 2013-11-21

عنوان : ( بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی )

نویسندگان: حمید شایان , مریم قاسمی , حمیده محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر مکان و فضای جغرافیایی به منظور رشد و تعالی به برنامه ریزى توسعه نیاز دارد. امامزادگان مسیر میقات الرضا در استان خراسان رضوی خارج از این مقوله نبوده و با توجه به اهمیت مذهبی که دارند، نیاز مبرمى به برنامه ریزى توسعه دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش امامزادگان این محور در گردشگری روستایی می باشد. روش تحقیق بکار گرفته شده توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری تحقیق با توجه به محدوده مورد مطالعه شامل 17بقعه از 35 بقعه مسیر میقات الرضا می باشد که در روستاهای استان خراسان رضوی واقع شده اند. جمع آوری اطلاعات اسنادی با استفاده از نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن بوده است، جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزارSPSS از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. همچنین جهت محاسبه سطح توسعه یافتگی از تکنیک رتبه بندی بر اساس تشابه به حل ایده آل (تاپسیس) استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که میزان همبستگی بین سطح توسعه یافتگی و هزینه های انجام شده در امامزادگان، میزان درآمد امامزادگان و تعداد زائران در امامزادگان به ترتیب 0.55، 0.38 و 0.21می باشد. در واقع با توجه به قابلیت های بالایی که روستاهای مسیر میقات الرضا دارند، در صورت افزایش سطح توسعه می توان شاهد حضور بیشتر زائرین و احیای نواحی روستایی این مسیر بود.

کلمات کلیدی

, امامزادگان, گردشگری مذهبی, میقات الرضا, تاپسیس, روستا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037736,
author = {شایان, حمید and قاسمی, مریم and محمودی, حمیده},
title = {بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی},
booktitle = {همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار},
year = {2013},
location = {همدان, ايران},
keywords = {امامزادگان، گردشگری مذهبی، میقات الرضا، تاپسیس، روستا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش امامزادگان محور میقات الرضا در گردشگری روستایی
%A شایان, حمید
%A قاسمی, مریم
%A محمودی, حمیده
%J همایش ملی گردشگری جغرافیا و محیط زیست پایدار
%D 2013

[Download]