مجله علوم زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2013-12) , صفحات (234-246)

عنوان : ( اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , علیرضا کوچکی , عبداله فیلابی , سیدمحمد سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران، آزمایشی در دو سال زراعی 90-1389 و 91-1390 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش بر اساس دو گونه قارچ میکوریزا شامل 1-Glomus mosseae، 2- Glomus intraradice، 3- 60 تن در هکتار کود دامی+ G. mosseae، 4- 60 تن در هکتار کود دامی+ G. intraradice ، 5- کود شیمیایی دلفارد، 6- کود زیستی بیوآمینوپالیس و 7- شاهد (بدون مصرف کود) طراحی شدند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از اثر معنی دار تیمارهای کودی بر تعداد و عملکرد بنه های زعفران در سال اول و دوم بود. بر اساس نتایج سال اول، نقش تیمارهای 60 تن در هکتار کود دامی+ G. intraradices و نیز کود شیمیایی دلفارد دلفارد در افزایش معنیدار عملکرد کل بنههای دختری در واحد سطح بیش از سایر تیمارها بود (به ترتیب تا 35 و 46 درصد). بر اساس نتایج سال دوم نیز تیمار 60 تن در هکتار کود دامی+ G. intraradices و کود دلفارد در مقایسه با شاهد به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش معنی دار تعداد گل در متر مربع (به ترتیب تا 70 و 45 درصد ) داشتند. نتایج نشان داد که G. intraradices و G. mosseaeنقشی در افزایش معنی دار عملکرد گل خشک و عملکرد بنه های دختری زعفران در سال اول و دوم نداشتند. بر اساس نتایج این آزمایش به نظر میرسد که اثر تلقیح میکوریزایی بر عملکرد گل و عملکرد بنههای زعفران تحت تأثیر کمبود مواد آلی خاک قرار میگیرد.

کلمات کلیدی

, بیوآمینوپالیس, عملکرد بنه, عملکرد کلاله و کود دلفارد و کود زیستی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037740,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and کوچکی, علیرضا and عبداله فیلابی and سیدی, سیدمحمد},
title = {اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران},
journal = {مجله علوم زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {15},
number = {3},
month = {December},
issn = {1562-5540},
pages = {234--246},
numpages = {12},
keywords = {بیوآمینوپالیس، عملکرد بنه، عملکرد کلاله و کود دلفارد و کود زیستی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A کوچکی, علیرضا
%A عبداله فیلابی
%A سیدی, سیدمحمد
%J مجله علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2013

[Download]