آب و خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2013-11) , صفحات (732-741)

عنوان : ( تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها )

نویسندگان: حدیث حاتمی , علیرضا کریمی , امیر فتوت , حسین خادمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهم‌ترین منبع پتاسیم در خاک‌ها آلومینوسیلیکات‌هایی مانند فلدسپات‌های پتاسیم، میکا‌ها و محصولات هوادیدگی آن‌ها می‌باشند. این پژوهش به‌منظور بررسی روند آزاد‌سازی پتاسیم به‌روش عصاره‌گیری متوالی با کلرید باریم 05/0 مولار از کانی‌های میکایی (بیوتیت، فلوگوپیت، موسکویت) و فلدسپات‌پتاسیم (زنجان و یزد) و بررسی تاثیر اندازه ذرات کانی‌ها بر آزاد‌سازی پتاسیم از کانی‌ها و همچنین کاربرد معادلات سینتیکی در توصیف آزاد‌سازی پتاسیم انجام شد. برای این‌منظور، عصاره‌گیری متوالی با کلرید باریم از کانی‌های مورد مطالعه در دو اندازه ذرات 100-50 و کوچک‌تر از 50 میکرون در مدت زمان‌های 2 تا 600 ساعت انجام شد و غلظت پتاسیم آزاد شده با استفاده از دستگاه فلیم‌فتومتر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که پس از 13 بار عصاره‌گیری متوالی، کانی‌های بیوتیت و موسکویت به‌ترتیب بیشترین و کمترین آزاد‌سازی پتاسیم را در هر دو اندازه ذرات داشتند. همچنین، کوچک شدن اندازه ذرات منجر به افزایش آزاد‌سازی پتاسیم از تمام کانی‌ها شد. آزاد سازی پتاسیم در تمام کانی‌ها در مراحل اولیه سریع بود و در مراحل بعدی با سرعت کمتری تا پایان آزمایش ادامه یافت. با توجه به بالا بودن ضرایب تبیین (R2) و پایین بودن خطای استاندارد برآورد (SE)، سرعت آزاد شدن پتاسیم با معادلات تابع نمایی و پخشیدگی پارابولیک به‌خوبی توصیف شدند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد سرعت آزاد شدن پتاسیم به‌وسیله پخشیدگی از سطح کانی‌ها کنترل می‌شود.

کلمات کلیدی

, عصاره‌گیری متوالی, فلدسپات, کلرید باریم, معادلات سینتیکی, میکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037742,
author = {حاتمی, حدیث and کریمی, علیرضا and فتوت, امیر and حسین خادمی},
title = {تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {4},
month = {November},
issn = {2008-4757},
pages = {732--741},
numpages = {9},
keywords = {عصاره‌گیری متوالی، فلدسپات، کلرید باریم، معادلات سینتیکی، میکا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کلرید باریم بر آزاد‌سازی پتاسیم در تعدادی از کانی‌های سیلیکاته پتاسیم‌دار و بررسی سینتیک آزاد‌سازی پتاسیم در این کانی‌ها
%A حاتمی, حدیث
%A کریمی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A حسین خادمی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2013

[Download]