تحقیقات دامپزشکی, دوره (63), شماره (4), سال (2008-4) , صفحات (253-258)

عنوان : ( شناسایی و بررسی حساسیت انتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از مدفوع سگهای سالم و مبتلا به اسهال در شیراز )

نویسندگان: رویا فیروزی , ساسان نظریان , ابوالفضل سعیدزاده , علی اصغر سرچاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه 77 مورد باکتری از مدفوع سگ‌های سالم و 86 مورد باکتری از مدفوع سگ های مبتلا به اسهال شناسایی شدند. سالمونلاهای جداشده با روش PCR و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ژن invA تایید گردیدند. همچنین اثر آنتی‌بیوتیکهای تایلوزین، جنتامایسین، اکسی تتراسیکلین، کلرامفنیکل، نئومایسین، تتراسیکلین، کانامایسین و سولفدیازین بر روی باکتری‌های جدا شده با استفاده از روش انتشار از دیسک مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان می‌دهد که درصد باکتری‌های اشریشیا کلی، پروتئوس، پسودوموناس آئروژینوزا، لاکتوباسیلوس‌ها و کلستریدیوم پرفرنژانس در مدفوع سگ‌های سالم بیش از سگهای مبتلا به اسهال بوده است. از طرفی درصد باکتری‌های استافیلوکوکوس آرئوس، کورینه‌باکتریوم، سالمونلا و باسیلوس سرئوس در سگهای مبتلا به اسهال از سگهای سالم بیشتر بوده است. نتایج مربوط به اثر آنتی‌بیوتیکهای مورد آزمایش نیز نشان داده است که سولفادیازین تنها آنتی‌بیوتیکی بوده است که کلیه باکتری‌های جدا شده از موارد اسهال با درصد بالایی به آن حساسیت نشان داده‌اند و در عین حال اثر ضد باکتریایی کمتری بر روی فلور طبیعی دستگاه گوارش داشته است.

کلمات کلیدی

, فلور طبیعی مدفوع, اسهال, حساسیت آنتی‌بیوتیکی, سگ, شیراز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037743,
author = {رویا فیروزی and ساسان نظریان and ابوالفضل سعیدزاده and سرچاهی, علی اصغر},
title = {شناسایی و بررسی حساسیت انتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از مدفوع سگهای سالم و مبتلا به اسهال در شیراز},
journal = {تحقیقات دامپزشکی},
year = {2008},
volume = {63},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-2525},
pages = {253--258},
numpages = {5},
keywords = {فلور طبیعی مدفوع، اسهال، حساسیت آنتی‌بیوتیکی، سگ، شیراز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بررسی حساسیت انتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از مدفوع سگهای سالم و مبتلا به اسهال در شیراز
%A رویا فیروزی
%A ساسان نظریان
%A ابوالفضل سعیدزاده
%A سرچاهی, علی اصغر
%J تحقیقات دامپزشکی
%@ 2008-2525
%D 2008

[Download]