برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (2), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (163-187)

عنوان : ( بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه‌ی شهری در شاندیز )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , یوسفعلی زیاری , زهرا عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گردشگری امروزه در بسیاری از مناطق توانسته است تحولات زیادی در بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی جوامع شهری پدید آورد و در این میان نقش پروژه‌های بزرگ گردشگری درخور توجه است. در این مقاله تلاش شد تا تأثیر شرکت گردشگری پدیده بر روند توسعه‌ی شهر شاندیز از دیدگاه کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی و از طریق مصاحبه و تنظیم پرسش‌نامه از 18 نفر از کارشناسان فعال در سطح منطقه جمع‌آوری شده است. یافته‌های مطالعه بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد در بین متغیرهای آثار حضور شرکت گردشگری پدیده، بیشترین ضریب اهمیت به آثار اقتصادی با 5/45 درصد و کمترین ضریب اهمیت به آثار زیست‌محیطی حضور این شرکت در شهر شاندیز با 2/8 درصد بوده است. بر اساس آزمون تی دونمونه‌ای بر مبنای تحلیل واریانس‌ها، مشاهده شد که از بین شاخص‌های 15‌گانه و متغیرهای چهارگانه فقط در دو شاخص توسعه‌ی حمل‌ونقل شهری و عدم بهره‌برداری اصولی از زمین فرض عدم برابری واریانس‌ها تأیید شده است. بنابراین در اکثر قریب به اتفاق شاخص‌ها و تمام متغیرها اختلاف معناداری بین نظرات دو گروه کارشناسان وجود ندارد. با توجه به یافته‌ها، راهکارهایی شامل توجه به تربیت و جذب نیروی کار بومی، توجه به برند شهر آرامش در شاندیز، فراهم نمودن زیرساخت‌های شهری متناسب با فعالیت شرکت پدیده، کاهش آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های گردشگری در سطح منطقه و غیره پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری شهری, ابرپروژه‌ها, شرگت گردشگری پدیده, شهر شاندیز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037755,
author = {عنابستانی, علی اکبر and یوسفعلی زیاری and زهرا عنابستانی},
title = {بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه‌ی شهری در شاندیز},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2322-309X},
pages = {163--187},
numpages = {24},
keywords = {گردشگری شهری، ابرپروژه‌ها، شرگت گردشگری پدیده، شهر شاندیز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آثار شرکت گردشگری پدیده بر توسعه‌ی شهری در شاندیز
%A عنابستانی, علی اکبر
%A یوسفعلی زیاری
%A زهرا عنابستانی
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2013

[Download]