علوم آب و خاک, دوره (17), شماره (65), سال (2013-11) , صفحات (77-88)

عنوان : ( بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضی )

نویسندگان: فرشته مقامی مقیم , علیرضا کریمی , غلامحسین حق نیا , آرش دوراندیش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات کربن آلی خاک یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت خاک است. با توجه به سابقه طولانی‌مدت تبدیل اراضی مرتعی به دیم در منطقه روئین واقع در استان خراسان شمالی، اهداف این پژوهش بررسی تاثیر تغییرات درازمدت کاربری اراضی بر مقدار کربن آلی خاک در جهات مختلف شیب و امکان استفاده از کربن آلی خاک به عنوان معیاری برای تصمیم‌سازی برای استفاده از اراضی در این منطقه بود. 140 نمونه خاک از عمق 15-0 سانتی‌متری بخش شیب پشتی شیب‌های شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و بدون جهت در کاربری‌های مرتع، دیم، یونجه دیم، باغ و کشت آبی و از هر کاربری در 7 نقطه و 14 نمونه از کشت آبی، در تیرماه برداشت شد. نتایج نشان داد که کاربری باغ با میانگین 03/2 و کشت آبی با 78/0 درصد، بیشترین و کمترین مقدار کربن آلی را دارند. میانگین کربن آلی خاک در مرتع 40/1 درصد می‌باشد که تغییر کاربری باعث کاهش آن تا 27/1 و 04/1 درصد به‌ترتیب در یونجه دیم و دیم شده است. در تمام کاربری‌ها بین تمام شیب‌ها با شیب جنوبی اختلاف معنی‌داری مشاهده شد و شیب‌های‌ شرقی بیشترین مقدار کربن آلی خاک را داشتند. به نظر می‌رسد پس از تغییر درازمدت کاربری، کربن آلی خاک با شرایط محیطی و کاربری به تعادل رسیده و میانگین کربن آلی خاک در جهات مختلف شیب به غیر از شیب جنوبی از 4/1 درصد در کاربری مرتع به 12/1 درصد در کاربری دیم و 32/1 درصد در کاربری یونجه دیم درصد رسیده است که برای مناطق نیمه‌خشک در حد مناسبی قرار دارد. بر اساس نتایج به‌دست آمده، با هدف جلوگیری از تخریب اراضی از یک سو و از سوی دیگر با در نظر گرفتن این واقعیت که دیم‌کاری یکی از منابع اصلی درآمد ساکنان منطقه است، پیشنهاد می‌شود که کشت دیم در شیب‌های جنوبی متوقف شده و در جهات دیگر شیب با رعایت اصول حفاظتی انجام شود.

کلمات کلیدی

, کربن آلی خاک, تصمیم‌سازی, تغییر کاربری, کربن آلی خاک, جهت‌های شیب, روئین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037774,
author = {مقامی مقیم, فرشته and کریمی, علیرضا and حق نیا, غلامحسین and دوراندیش, آرش},
title = {بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضی},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2013},
volume = {17},
number = {65},
month = {November},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {77--88},
numpages = {11},
keywords = {کربن آلی خاک، تصمیم‌سازی، تغییر کاربری، کربن آلی خاک، جهت‌های شیب، روئین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان استفاده از کربن‌ آلی خاک به عنوان شاخصی برای تصمیم‌سازی درباره تغییر کاربری‌ اراضی
%A مقامی مقیم, فرشته
%A کریمی, علیرضا
%A حق نیا, غلامحسین
%A دوراندیش, آرش
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2013

[Download]