دانشگاه علوم پزشکی قم, دوره (8), شماره (5), سال (2015-1) , صفحات (34-41)

عنوان : ( تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: مریم حیدری سورشجانی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی در اثر مصرف دارو های ضدمیکروبی، همچنین عوارض جانبی و اثرات سوءمتفاوت آنها باعث شده است در سالهای اخیر بررسی گیا هان دارویی به منظور کشف منابع جدید دارویی علیه عفونت های باکتریایی مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه با هدف تعیین اثر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی علیه Enterococcus faecalis (PTTC 1609) و Salmonella typhi (PTTC 1349) انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش تجربی، فعالیت ضدباکتریایی عصاره ها با استفاده از روش پخش عصاره در سطح محیط کشت و روش انتشار در آگار به کمک دیسک بررسی شد. حداقل غلظت مهارگنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) نیز به روش رقت لوله ای تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد. یافته ها: در روش انتشار در آگار، همه غلظت های عصاره اتانولی بر انتروکوکوس فکالیس اثر بازدارندگی داشت. MIC عصاره های آبی و اتانولی برای انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 32 و 11 میلی گرم بر میلی لیتر و برای سالمونلا تیف یبه ترتیب 16 و 32 میلی گرم بر میلی لیتر بود. MBC عصاره های آبی و اتانولی برای انتروکوکوس فکالیس به ترتیب 16 و 32 میلی گرم بر میلی لیتر و سالمونلا تیف یبه ترتیب برابر 121 و 16 میلی گرم بر میلی لیتر تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عصاره اتانولی برگ کرفس کوهی در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی، اثر بازدارندگی بیشتری روی سویه های مورد مطالعه دارد.

کلمات کلیدی

کرفس کوهی؛ سالمونلا تیفی؛ انتروکوکوس فکالیس؛ عوامل ضدمیکروبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037775,
author = {حیدری سورشجانی, مریم and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده and شهیدی, فخری},
title = {تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی قم},
year = {2015},
volume = {8},
number = {5},
month = {January},
issn = {1735-7799},
pages = {34--41},
numpages = {7},
keywords = {کرفس کوهی؛ سالمونلا تیفی؛ انتروکوکوس فکالیس؛ عوامل ضدمیکروبی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر ضدمیکروبی عصاره های آبی و اتانولی کرفس کوهی بر انتروکوکوس فکالیس و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی
%A حیدری سورشجانی, مریم
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A شهیدی, فخری
%J دانشگاه علوم پزشکی قم
%@ 1735-7799
%D 2015

[Download]