دانشگاه علوم پزشکی اراک, دوره (16), شماره (7), سال (2013-10) , صفحات (1-10)

عنوان : ( اثر شدت تمرین هوازی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه روزی بر شاخص‎های اینترلوکین-1 بتا و مقاومت انسولینی افراد چاق غیر فعال )

نویسندگان: ناهید بیژه , صادق عباسیان سقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: اینترلوکین-1 بتا (β1IL-) از جمله سایتوکاین‎هایی است که در ارتباط با چاقی و گسترش مقاومت انسولینی عمل می‎کند. هدف از این تحقیق مقایسه اثر روزه‎داری ماه رمضان (به عنوان یک الگوی رژیمی) و تمرین ورزشی هوازی بر شاخص‎های β1IL- و مقاومت انسولینی افراد چاق غیرفعال، بود. مواد و روش‎ها: این مطالعه از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح اندازه‏های تکراری بود. در این مطالعه 18 مرد چاق 50-40 ساله شهر مشهد با نمایه توده بدنی بیش از 30 کیلوگرم متر مربع انتخاب شدند و به دو گروه روزه‎دار (9 تن) و گروه روزه‎دار و تمرین ورزشی هوازی (9 تن) تقسیم شدند. سپس در حالی‎که گروه روزه‎دار تنها روزه‏داری را به عنوان اثر مداخله‎ای انجام می‎داد، گروه روزه‎دار و تمرین ورزشی هوازی علاوه بر روزه‎داری، تمرین ورزشی هوازی را به صورت 27 جلسه در ماه انجام می‎دادند. جهت بررسی متغیرهای مورد نظر از افراد چهار وهله متفاوت نمونه‎گیری خونی به عمل آمد. یافته‎ها: نتایج تحقیق نشان داد که درصد چربی بدن آزمودنی‎های هر دو گروه به طور معناداری کاهش یافته بود (05/0 >p ). همچنین، میزان مقاومت انسولینی در هر دو گروه کاهش یافته بود که این کاهش در گروه روزه‎دار معنادار بود (05/0 >p ). سطوح β1IL- در هر دو گروه طی ماه رمضان کاهش یافته بود که این اثر کاهشی در هر دو گروه معنادار بود(05/0 >p ). نتیجه‏ گیری: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می‎رسد کاهش یافتن سطوح β1 IL-توسط روزه‎داری و بویژه توسط تمرین ورزشی هوازی عاملی در کاهش مقاومت انسولینی افراد چاق باشد.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: مقاومت انسولینی, چاقی, تمرین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037779,
author = {بیژه, ناهید and عباسیان سقی, صادق},
title = {اثر شدت تمرین هوازی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه روزی بر شاخص‎های اینترلوکین-1 بتا و مقاومت انسولینی افراد چاق غیر فعال},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2013},
volume = {16},
number = {7},
month = {October},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {واژگان کلیدی: مقاومت انسولینی، چاقی، تمرین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شدت تمرین هوازی و تغییر در الگوی رژیم غذایی شبانه روزی بر شاخص‎های اینترلوکین-1 بتا و مقاومت انسولینی افراد چاق غیر فعال
%A بیژه, ناهید
%A عباسیان سقی, صادق
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2013

[Download]