هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی الگوهای ساختاری و ارتباط آنها با تشکیل رگه های فلوئوریت معدن کوه سفید، جنوب شرقی مشهد )

نویسندگان: لیلا پاژخ زاده , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , فرزین قائمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

‏کانسار رگه ای فلوئوریت گسترش زیادی در واحد های رسوبی ژوراسیک کشف رود روستای کوه سفید دارد . قرارگیری رگه های فلوئوریت در راستای گسل ها و در درز و شگستگی‌ها، حاکی از نقش این گسل ها در ایجاد پتانسیل‌های اقتصادی در این منطقه دارد. نتیجه بررسی‌ها نشان داد که کانه زایی در معدن فلوئوریت کوه سفید، وابسته به وضعیت هندسی و جنبشی گسل های موجود در منطقه می باشد، به عبارتی می توان گفت کانه زایی وابسته به مقدار و جهت شیب پهنه گسلی بوده است. بنابراین شدت کانی سازی در امتداد ساختارهای پرشیب با روند NW-SE که فراوانترین ساختارها در معدن می‌باشد، بیشتر است.

کلمات کلیدی

, معدن کوه سفید, رگه های فلوئوریت, الگوهای ساختاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037780,
author = {پاژخ زاده, لیلا and ابراهیمی نصرآبادی, خسرو and قائمی, فرزین},
title = {بررسی الگوهای ساختاری و ارتباط آنها با تشکیل رگه های فلوئوریت معدن کوه سفید، جنوب شرقی مشهد},
booktitle = {هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {معدن کوه سفید، رگه های فلوئوریت، الگوهای ساختاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الگوهای ساختاری و ارتباط آنها با تشکیل رگه های فلوئوریت معدن کوه سفید، جنوب شرقی مشهد
%A پاژخ زاده, لیلا
%A ابراهیمی نصرآبادی, خسرو
%A قائمی, فرزین
%J هفدهمین همایش انجمن های زمین شناسی ایران
%D 2013

[Download]