آب و خاک, دوره (27), شماره (4), سال (2013-11) , صفحات (692-702)

عنوان : ( شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D )

نویسندگان: مرضیه خرمی , امین علیزاده , حسین انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به افزایش تمایل کشاورزان به استفاده از سیستم‌ آبیاری قطره‌ای به دلیل داشتن راندمان بالاتر، لزوم شناخت عوامل و پارامترهای تاثیرگذار بر این سیستم‌ها به منظور بالابردن راندمان آن‌ها مشخص می‌گردد. تحقیق حاضر برای بررسی چگونگی حرکت آب در خاک و توزیع مجدد رطوبت در خاک در محل ایستگاه هواشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفته است. در این پژوهش با استفاده از داده‌های حاصل از تجزیه‌های آزمایشگاهی و صحرایی مدل Hydrus 2D/3D اجرا گردید. نتایج شبیه‌سازی میزان رطوبت خاک در بازه زمانی 48 ساعته با نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های مزرعه‌ای مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل مذکور توانایی بالایی در شبیه‌سازی میزان رطوبت در خاک دارد. تحلیل خطای برآورد مدل با به کارگیری پارامترهای آماری حداکثر خطا (ME)، مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین مطلق خطا (MAE) تشریح شد. بر اساس نتایج بدست آمده میزان RMSEدر درصد رطوبت حجمی خاک برای تمام بازه‌های زمانی و در تمام دبی‌ها کمتر از 10 درصد بوده که نشان از قدرت بالای مدل در شبیه‌سازی دارد. بیشترین میزان حداکثر خطا 5 درصد حجمی رطوبت و میانگین مطلق خطا 05/2 درصد حجمی رطوبت بوده است.

کلمات کلیدی

, آبیاری قطره‌ای, رطوبت خاک, شبیه‌سازی, Hydrus 2D/3D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037783,
author = {خرمی, مرضیه and علیزاده, امین and انصاری, حسین},
title = {شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D},
journal = {آب و خاک},
year = {2013},
volume = {27},
number = {4},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۵۷},
pages = {692--702},
numpages = {10},
keywords = {آبیاری قطره‌ای، رطوبت خاک، شبیه‌سازی، Hydrus 2D/3D},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه‌سازی حرکت آب و توزیع مجدد رطوبت در خاک در آبیاری قطره‌ای توسط مدل Hydrus 2D/3D
%A خرمی, مرضیه
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%J آب و خاک
%@ ۲۰۰۸-۴۷۵۷
%D 2013

[Download]