رخساره های رسوبی, دوره (6), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (19-30)

عنوان : ( ژئوشیمی عناصر اصلی رسوبات آواری دریای عمان در ناحیه چابهار با تأکید بر منشأ، شرایط آب و هوای قدیمه و جایگاه زمین ساختی )

نویسندگان: صدیقه امجدی , محمدحسین محمودی قرائی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , حمید علیزاده کتک لاهیجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور تعیین منشأ، شرایط آب و هوای قدیمه و جایگاه زمین ساختی رسوبات دریایی منطقه مکران در نواحی جنوبی چابهار، تعداد 15 نمونه از 5 مغزه رسوبات دریای عمان آنالیز و مطالعه شده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد که رسوبات مورد مطالعه به طور عمده از سنگهای آذرین فلسیک و و همچنین همبستگی مثبت عناصر پتاسیم و کلسیم با آلومینیوم، حضور کانیهای رسی را تأیید می کند. Al2O حدواسط منشأ گرفته اند. مقادیر نسبتاً زیاد 3 بررسی شرایط آب و هوای قدیمه با استفاده از عناصر اصلی نشان دهنده آب و هوای گرم وخشک در منطقه است در حالی که مقادیر مربوط به اندیس محاسبه شده بر ICV نشان دهنده دگرسانی شیمیایی رسوبات است. از طرفی میزان (PIA) و اندیس دگرسانی پلاژیوکلاز (CIA) دگرسانی شیمیایی اساس عناصر اصلی نشان دهنده تأثیر چرخه های مجدد رسوب گذاری بر رسوبات است که می تواند از طریق آب شویی مکرر منجر به دگرسانی شیمیایی گردد. نمودارهای تفکیک تکتونیکی نیز جایگاه زمین ساختی کمانهای قاره ای را برای این رسوبات نشان می دهند . با توجه به مجموعه سنگهای آتشفشانی مناطق فرورانش می توان سری تولئیتی کوارتزدار را که در کمانهای جوان و در حوضه های پشت کمانی تشکیل می شود به عنوان منشأ اصلی رسوبات مورد مطالعه فلات قاره دریای عمان در نظر گرفت که پس از فرسایش، حمل و رسوب گذاری در پهنه های جزر و مدی تحت آب شویی در چرخه های مجدد رسوب گذاری قرار گرفته اند

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی, منشأ رسوب, جایگاه زمین ساختی, اندیس هوازدگی, آب و هوای قدیمه, دریای عمان, چابهار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037789,
author = {امجدی, صدیقه and محمودی قرائی, محمدحسین and موسوی حرمی, سیدرضا and محبوبی, اسداله and حمید علیزاده کتک لاهیجانی},
title = {ژئوشیمی عناصر اصلی رسوبات آواری دریای عمان در ناحیه چابهار با تأکید بر منشأ، شرایط آب و هوای قدیمه و جایگاه زمین ساختی},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-787X},
pages = {19--30},
numpages = {11},
keywords = {ژئوشیمی، منشأ رسوب، جایگاه زمین ساختی، اندیس هوازدگی، آب و هوای قدیمه، دریای عمان، چابهار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ژئوشیمی عناصر اصلی رسوبات آواری دریای عمان در ناحیه چابهار با تأکید بر منشأ، شرایط آب و هوای قدیمه و جایگاه زمین ساختی
%A امجدی, صدیقه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محبوبی, اسداله
%A حمید علیزاده کتک لاهیجانی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]