پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی, دوره (51), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (1-20)

عنوان : ( پوشش های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون، بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل )

نویسندگان: اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , ئارام بایت گل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عضو شیلی سازند لالون (کامبرین زیرین) واقع در بلوک طبس ایران مرکزی دارای رخساره های حاوی پوشش های میکربی متنوعی است که در شرایط دریایی کم عمق تشکیل شده اند. گسترش پوشش های میکروبی معمولا ناشی از تغییر شرایط محیطی از دریایی نرمال به محیط های محافظت شده با شوری و تبخیر بالا است. استروماتولیت های سازند لالون در رخساره جزرومدی در بالاترین قسمت توالی های کامبرین زیرین و در زیر رخساره اٌاٌیید گرینستون قرار دارد. مورفولوژی های مختلفی از نحوه رشد استروماتولیت ها شناسایی شده است که از جمله فرم های مسطح، نامنظم، کورک دار، سربروئید توده ای، مخروطی، گنبدی و ستونی است. تشکیل انواع استروماتولیت های سازند لالون توسط عوامل محیطی از جمله عمق آب، جریانات جزرومدی و میزان نرخ رسوب گذاری تحت کنترل بوده است.

کلمات کلیدی

, پوشش های میکروبی, سازند لالون, استروماتولیت, بلوک طبس, ایران مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037791,
author = {محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and بایت گل, ئارام},
title = {پوشش های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون، بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل},
journal = {پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی},
year = {2013},
volume = {51},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-8788},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {پوشش های میکروبی، سازند لالون، استروماتولیت، بلوک طبس، ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پوشش های میکروبی در عضو شیلی رسوبات کامبرین زیرین سازند لالون، بلوک طبس، ایران مرکزی: نوع، مورفولوژی و محیط تشکیل
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A بایت گل, ئارام
%J پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی
%@ 2008-8788
%D 2013

[Download]