علوم زراعی ایران, دوره (15), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (207-221)

عنوان : ( مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichoriumintybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , دکتر احمد بالندری , سیدمحمد سیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق در دو سال 1386 و 1387 با هدف بررسی مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا تحت تاثیر زمان برداشت در شرایط کشت بهاره در مشهد صورت گرفت. داده های آزمایش در سال اول به دلیل عدم تولید چین بصورت کرت های خرد شده و در سال دوم بصورت کرت های دو بار خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. در سال اول، کرت های اصلی با اعمال هفت تیمار کودی (10، 20 و 30 تن در هکتار کود دامی، کود شیمیایی (به ترتیب 5/57، 36 و 50 کیلوگرم نیتروژن، فسفر و پتاسیم در هکتار از منابع اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم)، 10 تن در هکتار کود دامی + کود شیمیایی، 20 تن در هکتار کود دامی + کود شیمیایی و شاهد (بدون مصرف کود) و کرت‌های فرعی بر اساس سه زمان برداشت (15 مرداد، 28 مرداد و 11 شهریور) در نظر گرفته شدند. در سال دوم آزمایش نیز تیمارهای کودی ذکر شده به عنوان عامل اصلی، سه زمان برداشت (31 فروردین، 18 اردیبهشت و 30 اردیبهشت) به عنوان عامل فرعی و تعداد چین (چین اول و چین دوم در مرحله60-50 درصد گلدهی- پس از برداشت علوفه) به عنوان عامل فرعی فرعی در نظر گرفته شدند. بر اساس نتایج آزمایش بیشترین عملکرد علوفه خشک در هر دو سال در برداشت سوم (به ترتیب 1/2707 و 5/4399 کیلوگرم در هکتار در سال اول و دوم) بدست آمد، به طوریکه در سال اول و دوم، عملکرد علوفه خشک در برداشت سوم در مقایسه با برداشت اول (به ترتیب 8/1496 و 9/3702 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب 89 و 19 درصد افزایش داشت. بر اساس نتایج بدست آمده عملکرد علوفه خشک نیز در چین اول (7/5868 کیلوگرم در هکتار) بطور معنی‌داری بیشتر از چین دوم (1/2365 کیلوگرم در هکتار) بود. از این رو به نظر می‌رسد که در مناطق نیمه خشک مانند مشهد، مصرف کود دامی و یا مدیریت تلفیقی کودهای دامی و شیمیایی می تواند به عنوان یک راهکار موثر به منظور بهبود جذب عناصر غذایی و در نتیجه افزایش عملکرد این گیاه علوفه‌ای در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی

, عملکرد علوفه خشک, کاسنی علوفه ای, کود دامی و کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037792,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and دکتر احمد بالندری and سیدی, سیدمحمد},
title = {مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichoriumintybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین},
journal = {علوم زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {15},
number = {3},
month = {November},
issn = {1562-5540},
pages = {207--221},
numpages = {14},
keywords = {عملکرد علوفه خشک، کاسنی علوفه ای، کود دامی و کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichoriumintybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A دکتر احمد بالندری
%A سیدی, سیدمحمد
%J علوم زراعی ایران
%@ 1562-5540
%D 2013

[Download]