مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (15-33)

عنوان : ( تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه )

نویسندگان: رضا پیش قدم , محمدرضا هاشمی , شهرزاد حسامی ارانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت تفکر انتقادی در آموزش و تأثیر آن در جامعه، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه است. پس از همگن سازی شرکت کنندگان در پژوهش از نظر سطح بسندگی زبان انگلیسی و فارسی، 90 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این دانشجویان خواسته شد یک پاراگراف انگلیسی را به فارسی و یک پاراگراف فارسی را به انگلیسی ترجمه کنند. همچنین، از این گروه درخواست شد تا به آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلاسر پاسخ دهند. در این پرسش نامه مؤلفه های اصلی تفکر انتقادی عبارت اند از: استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزش یابی. نتایج نشان داد که میان تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه ارتباط معناداری وجود دارد و افراد برخوردار از تفکر انتقادی بالاتر، توانایی بهتری در ترجمه داشتند. همچنین، تحلیل رگراسیون نتایج بیانگر این بود که تفکر انتقادی و برخی از سازه های آن می توانند عملکرد افراد را در ترجمة انگلیسی به فارسی و برعکس پیش بینی کنند. درپایان، پیشنهادهایی برای گسترش مهارت در تفکر انتقادی در دانشجویان ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تفکر انتقادی, توانایی در ترجمه, بسندگی, زبان انگلیسی, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037813,
author = {پیش قدم, رضا and هاشمی, محمدرضا and حسامی ارانی, شهرزاد},
title = {تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2012},
volume = {44},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۲۲۸-۵۲۰۲},
pages = {15--33},
numpages = {18},
keywords = {تفکر انتقادی، توانایی در ترجمه، بسندگی، زبان انگلیسی، زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه
%A پیش قدم, رضا
%A هاشمی, محمدرضا
%A حسامی ارانی, شهرزاد
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ ۲۲۲۸-۵۲۰۲
%D 2012

[Download]